මිලියන ගණනක ජනගග දැහැන් වදී.මහින්දගේ ගොල්ෆේස් සම්පූර්ණ කතාව මෙන්න..May Rally SLPP 01 May
Posted on May 1st, 2017

ගාළු මුවදොර පැවති ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ අති දැවැන්ත මැයි දින රැළිය අමතමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කරනු ලැබූ සම්පූර්ණ කතාව.

6 Responses to “මිලියන ගණනක ජනගග දැහැන් වදී.මහින්දගේ ගොල්ෆේස් සම්පූර්ණ කතාව මෙන්න..May Rally SLPP 01 May”

 1. Ratanapala Says:

  Patriots have heeded the call of Mahinda. What can spineless earthworm Aappaya and Ponil say now. These are ordinary people. They have not come to get a party cap or a shirt – or to get entertained with hooch and sing songs. They are ordinary people – that is the difference. Lies and slander have not yielded the wanted outcome. After two years no, nothing, zilch to show to the people. Ponil must find out how many disgruntled UNPers have now changed sides.

  JVP gets the prize for the most colourful American funded parade! Come elections they will be history!

  There is no point in holding onto faded and threadbare rag tag – the SLFP. It is time, like his father, Mahinda left the dying SLFP in the hands of the Aappaya and Choura Regina to give the final rights and bury for ever. He must lead to form the New Party so that he can get rid of all the useless backbiting vermin that he had with him earlier – Laxman Yapa, Mahinda Samarasinghe, Zoysa, Nimal Siripala, Susil Premajayantha, Jayasekara to name only a few.

  A new party must come out with new blood – a more educated, energetic and mature set of patriotic politicians.

 2. Christie Says:

  දෙයියනේ හින්දුත්වා අදිරදයා නටෙන්ද්‍ර මෝඩි සින්හල යටත් විජිතයට එන්නේ යටත් වැසියන්ගේ යහපතටද? මෝඩි බලයට ආවට පසුව ඉන්දියාවේ බොදුවන් ආපසු හින්දු කිරීම වේගවත්ව කරගෙනයයි. පොල් පොට් වගේ මෝඩි සින්හලයාගේ අවසානයට ගෙනයාවි.

 3. Cerberus Says:

  Thank you, President Mahinda Rajapaksa for coming out of retirement to save the country once again when traitors are trying to sell it and break it up to make the TNA happy. As one of the commentators said a Buddhist priest had told him that MR is a deity. Your speech was excellent and covered all the issues facing the country. You spoke in Tamil for those Tamils who have even a touch of integrity and gratitude in them for what you did for them. As for the Appaya he had said he will make SLFP free of corruption. How can a traitor who is even now covering up for the Bond scam thieves and who got down the world’s most expensive car for his idiot son make SLFP free of corruption? Appaya just got down two luxury vehicles for Rs. 600 million and tells the poor to give up part of the EPF and the pension funds to pay for their profligacy. What an upside down world.

 4. Lorenzo Says:

  “You spoke in Tamil for those Tamils who have even a touch of integrity and gratitude in them for what you did for them.”

  All GRATEFUL Tamils understand Singhala. NO NEED to speak in Tamil. Sirisena didn’t bother speaking in Tamil but won Tamil votes.

 5. Cerberus Says:

  Tamils have no individual choice in whom they vote for. They follow the instructions from TNA which is a proxy of LTTE. The Tamils voted for My3 en-bloc since My3 made a deal with TNA. The Sinhalese are very individual people, unlike the Tamils who have a herd mentality. Very few can think for themselves.

 6. Lorenzo Says:

  TRUE.

  TNA will call the shots in 2020 as well. TNA will NEVER vote for MR, GR, BR, etc. So Tamil people will NEVER for a Rajapaksha. This is the reality.

  On the other hand the HERD MENTALITY of NATO, Muslims and Tamils have HELPED them. SAFETY IN NUMBERS.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress