තෙල් සේවකයන්ට මැරයින්, කුඩුකාරයින් විසින් පොලු මුගුරුවලින් පන්න පන්නා පහර දුන් වීඩියෝව මෙන්න..[Video]
Posted on July 26th, 2017

ඉල්ලීම් තුනක් මුල් කර ගනිමින් වර්ජනයේ නිතර වුණු ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ නිරායුධ සේවකයින්ට පොලු මුගුරු සහිත මැරයින් කණ්ඩායමක් විසින් මහ පාරේ එලව එලවා පහර දුන් ආකාරය රූපවාහිනී නාලිකා විසින් විකාශණය කරනු ලැබීය.

One Response to “තෙල් සේවකයන්ට මැරයින්, කුඩුකාරයින් විසින් පොලු මුගුරුවලින් පන්න පන්නා පහර දුන් වීඩියෝව මෙන්න..[Video]”

 1. Ananda-USA Says:

  The Yamapalana Government is hellbent on alienating National Assets to cover up its PROFLIGATE waste and robbery of PUBLIC FUNDS and INABILITY to recognize the value and FISCAL SOUNDNESS of the programs implemented by the previpus MR/UPFA GOSL.

  The Yamapalanaya is driven to ACT IRRATIONALLY against the Nation because they had INCORRECTLY characterized these programs as unproductive and corrupt, but are now UNABLE to continue them having ALIENATED the foreign lenders and are UNWILLING to acknowledge to the PUBLIC that they were VERY WRONG and DEVIOUS, and had misled the public to ENGINEER a REGIME CHANGE.

  Even the Rs 10,000 per month pay hike they gave to ALL public servants has come back to HAUNT THEM by COMPUTING the FISCAL MESS they DUG for THEMS ELVES through SHEER INCOMPETENCE, BUNGLING and OUTRIGHT THEFT on a GRAND SCALE hitherto not seen in Sri Lanka.

  More than the DESHADROHI PAL-HORA Yamapalanaya, the citizens of our country have an INALIENABLE RIGHT to protect National Assets that we depend on for our future survival as a Nation. The CITIZENS MEVER ELECTED this government to SELL our National Assets, HALT our infrasyructire development programs, and to DIVIDE and SUBJUGATE our unotary sovereign Motherland to its enemies, or to undertake a WITCHUNT of our war heroes who liberayed and reunified our nation.

  So, thes PAYRIOTIC CITIZENS are taking URGENT steps to PROTECT & SECURE those National Assets through STRIKES and CIVIL DISOBEDIENCE.

  Given that the Yamapalanaya has REFUSED to hold and DELAYED the Local Government Elections, the PEOPLE HAVE NO OTHER DEMOCRATIC WAY to change the DIRECTION of this government. THe ALTERNATIVE is to RESORT TO VIOLENCE on a MASSIVE SCALE.

  The Yamapalana Leaders are VERY MUCH MISTAKEN if they think they can use their ELECTION VICTORY of Jan 8, 2015 to IMPLEMENT RADICAL ANTI-NATIONAL political and economic changes in the country, while NOT HOLDING the SCHEDULED ELECTIONS through which the people can express their SUPPORT FOR or OPPOSITION TO the steps contemplated by the government.

  IT is CRYSTAL CLEAR that the VAST MAJORITY OF CITIZENS of Sri Lanka NOW OPPOSE the Yamapalana Government and their ANTI-NATIONAL MOVES VEHEMENTLY.

  In the ABSENCE of ELECTIONS, the CITIZENS will be COMPELLED TO RESORT TO VIOLENCE to PREVENT the Yamapalanaya from DESTROYING their Motherland.

  The BLIND, DEAF & DUMB leaders of the Yamapalanaya should take note of the SEETHING ANGER of the PUBLIC against them, and the MOUNTING DISCONTENT among the vast majority of CITIZENS.

  Their LIVES may depend upon ACTING IMMEDIATELY to CEASE & DESIST with these ANTI-NATIONAL MOVES. If they CONTINUE to use the kinds of STRONG ARM TACTICS we are INCREASINGLY SEEING NOW to continue their DICTATORIAL GOVERNANCE, they are DOOMED to FAILURE!

  The Yamapalanaya is SOWING the WIND, they will REAP the WHIRLWIND!

  NO AMOUNT of FORCE, relying on minority community and foreign support, will allow them to CONTROL & SUPPRESS the Majority of the PUBLIC for too long, and when the TSUNAMI HITS it will SWEEP ALL BEFORE IT!

  After all, when PUSH COMES TO SHOVE, the ARMED FORCES and the POLICE will support their OWN PEOPLE in the Majority Community, and not the PUPPETS BRIBED to ISSUE ORDERS to ACT AGAINST the Majority of Citizens of their Motherland!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress