නීති විරෝදී ගිවිසුමට සහය දුන්න මන්ත්රීවරු ………2020 ඔබේ චන්දය ඉල්ලන්න එයි.
Posted on July 30th, 2017

4 Responses to “නීති විරෝදී ගිවිසුමට සහය දුන්න මන්ත්රීවරු ………2020 ඔබේ චන්දය ඉල්ලන්න එයි.”

 1. Senerath Says:

  You can’t just blame these bunch of mostly crooks. If it is an UNLAWFUL agreement, there are others who have a lot of money in the bank to fight this out in the courts ! Here we are talking about people who claim they are ready to die for the country. Where are they ?

 2. Hiranthe Says:

  These are all jokers.

  Hollow! No substance!!

 3. Charles Says:

  I am surprised to see the name of Arundika.

  Charles

 4. Lorenzo Says:

  Charles,

  So and so is a LINCENCED ETHANOL IMPORTER. Don’t be surprised.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress