ගෙට ගත් සිංහයාට කොස්සෙන් ගැසිය හැකිද?
Posted on August 4th, 2017

ගෙට ගත් සිංහයාට කොස්සෙන් ගැසිය හැකිද?

One Response to “ගෙට ගත් සිංහයාට කොස්සෙන් ගැසිය හැකිද?”

  1. Ananda-USA Says:

    Udaya Gammanpila clearly explains the issues we must confront in this long-term lease of the Hambantota Port to China with MINIMAL BENEFIT to Sri Lanka.

    A MUCH BETTER agreement retaining the PRIMARY BENEFIT to Sri Lanka should be negotiated based on a National Policy of NOT ALIENATING ANY LAND and STRATEGIC ASSETS to ANY foreign powers for ANY LENGTH of time.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress