බැඳුම්කර මහා වංචාවෙන් බේරීමට යොදන සැලැස්මක සුලමුල හෙළිවෙයි
Posted on November 22nd, 2017

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider.

One Response to “බැඳුම්කර මහා වංචාවෙන් බේරීමට යොදන සැලැස්මක සුලමුල හෙළිවෙයි”

  1. Sarath W Says:

    I can not understand why that MP calls that crook Sujeewa Obathuma. He calls him a crook, but still calls Obathuma instead Hora, Thumuse or Thakkadiya or something like that.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress