චන්ද්‍රිකා යුද්ද කරපු හැටි රෙද්ද පල්ලෙන් බේරීම
Posted on November 23rd, 2017

සිංහල දීපය

චන්ද්‍රිකාගේ කටේ නරිවාදම රෙද්ද පල්ලෙන් බේරීම

One Response to “චන්ද්‍රිකා යුද්ද කරපු හැටි රෙද්ද පල්ලෙන් බේරීම”

  1. Indrajith Says:

    Great! Thank you Lankaweb for publishing this video.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress