මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහභාගී වූ දෙරණ 360 වැඩසටහන.
Posted on February 5th, 2018

Mahinda.info

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහභාගී වූ දෙරණ 360 වැඩසටහනේ සජීවී විකාශය මේ වන විට අවසන්ව ඇති අතර සම්පූර්ණ විකාශය පහත දැක්වේ.

 
තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න
https://www.facebook.com/adaderana24x7official/videos/293957824462852/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress