බැදුම්කර විවාදයේ දී රටම අවදි කරමින් විමල් කළ සුවිශේෂ කතාව 2018.02.06
Posted on February 7th, 2018

මේ මහා හොරකමින් රටේ ආර්ථිකයට හෙණ ගැහුවා. ඒ හොරකම් කළ මුදලින් රටේ හැම පවුලකටම කාර් එක බැගින් අරන් දෙන්න තිබුණා.” – බැදුම්කර විවාදයේ දී රටම අවදි කරමින් විමල් කළ සුවිශේෂ කතාව

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress