රට වනසන ආණ්ඩුව පන්නමු සජීවී විකාශනය පොළොන්නරුවේ සිට (Mahinda Rajapaksa Meeting 2018/02/04)
Posted on February 7th, 2018

රට වනසන ආණ්ඩුව පන්නමු සජීවී විකාශනය පොළොන්නරුවේ සිට

One Response to “රට වනසන ආණ්ඩුව පන්නමු සජීවී විකාශනය පොළොන්නරුවේ සිට (Mahinda Rajapaksa Meeting 2018/02/04)”

  1. Christie Says:

    Let us get rid of the Indian Administration.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress