දිගන අලුත් තත්වේ – හාමුදුරුවරු පොලිසියට බැනවැදුණු හැටි
Posted on March 10th, 2018

දිගන අලුත් තත්වේ අරක්කු බිලලු සටනට එන්නේ හාමුදුරුවරු පොලිසියට බැනවැදුණු හැටි

4 Responses to “දිගන අලුත් තත්වේ – හාමුදුරුවරු පොලිසියට බැනවැදුණු හැටි”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Sri Lanka today run by (destroyed by) traitor catholic run UNPatriotic party (SBSB party, S-lon Bata Sinhalese
  Butts, real terras half the country on a plate). Traitor UNPatriotic party has been anti Sinhalese, anti Buddhist,
  anti Sri Lanka and always promote minorities who vote them 100% no matter what. Is there any any wonder then
  then the plight of Sinhalese, Buddhism and Sri Lanka when these traitor murderous (Sinhalese only) thieves in
  power?

  To make matters worse Sri Lanka is run today by the biggest traitor ever in the history of the country
  traitor chief die hard catholic token Buddhist Walking Crime Bomb with the timer set for 10-20 years Mega Thief
  Mega Thakkadiya Bay Gal Karaya Batalande Wandakaya Pol Pot r@ nil wickrama Sinhala killer. Traitor @ wanted
  to save its skin this time and now its job secure for a long time and it can even die on the job. Traitor Batalande
  Wandakaya knows it will have to go to prision for the crime papa tharaya done in the past 40 years. So the
  Wandakaya trying to die on the job like these traitors did last few times. Murder Sinhalese and hang on to power!

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  S-lon Bata Sunhalese Butts, real terra half the country on a plate, anti Buddhist, anti Sinhalese, anti Sri Lanka
  UNPatriotic party molly coddled its catholic buddy barrel man hitler mala paharan. Buddhist jvpers? They
  were burnt in tyre pyres, headless corps in rivers etc. SBSB party henchmen run all the media in so called
  Buddhist (on paper) Sri Lanka. So you won’t see these articles in Sri Lankan media.

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2017/08/09/ranil-wicremasinghes-crimes-against-sri-lanka-and-its-people-for-forty-years/

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

 3. Caesar Says:

  It’s SIMPLE as this !

  We Sinhela people did not ask for reconciliation.
  Who asked for it? (Only Hamba Ass lickers)
  We need no reconciliation by force, we have lived with Tamils Hindu and Christian and Sinhela Christians both all these while, but we cannot with Terrorists the Muslims who’s religion, culture, behavior and outlook in total.
  Don’t come to enforce that shit on us!
  Motherfucker Sirisena – Ponil and their cohorts may lick Hamba ass, don’t enforce us to do same.

 4. Nanda Says:

  Any sensible person hearing every word spoken in the video will agree that the title
  “දිගන අලුත් තත්වේ අරක්කු බිලලු සටනට එන්නේ හාමුදුරුවරු පොලිසියට බැනවැදුණු හැටි” is inappropriate to what is eveident in the clip.
  To explain, the monks ( I don’t like the way some monks speak – it is not samma vaca but is irrelevant here) and even the person branded “mastermind” by this governement is seen here trying to stop riots, not create riots or fights.
  The monks are saying, all those who have been arrested are randomly arrested and are not the people who participated in criminal activity and their relatives are surrounding the police waiting for their release. They are saying unless at least 10 suspects are released, those people will get frustated and some will go and have a drink and start trouble.
  “දිගන අලුත් තත්වේ ” is also wrong. You can see the ‘mastermind’ arrested tow days ago here. He is speaking very sinsibly with monks asking advice for the next step. He is saying people have come for various parts of the island and waiting for justice and mentioning their responsibility of safety of people.
  Yahapalanaya has left the perpetrators alone and arrested innocent people to please Muslims. They went further and arrested who acted responsibly to prevent trouble.
  These reports are totally misleading public. Why ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress