මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙල පරාජය කිරීමට සියලු දෙනා එක්වන්න… මැයි දින රැළියේදී හිටපු ජනපති පවසයි
Posted on May 8th, 2018

Mahinda Rajapaksa’s speech at Joint Opposition May Day rally in Galle

One Response to “මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙල පරාජය කිරීමට සියලු දෙනා එක්වන්න… මැයි දින රැළියේදී හිටපු ජනපති පවසයි”

 1. Hiranthe Says:

  All this is good Sir,

  But can you promise the people that you will wipe out this type of black deals and bribes from the surface of Sri Lanka?

  That is what we want. Criticising the action of bribes is the job of helpless public. The leader of the nation should have a different view to kerb them from happening.

  Please declare publicly what are the actions going to be taken by Pohottuwa.

  Similarly please declare that you abrogate 13a so that the wasteful white elephant will be vanished. Your promise to India to strengthen the 13a during the war is no more applicable as India worked for your defeat and kicked your butt in January 2015.

  Have a fresh start. Please declare what you are doing with these two key issues.

  Then only Mother Lanka can take a rest from the bad tension she was undergoing for the last few years.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress