ජනාධිපති විශේෂ ප්‍රකාශය – LIVE
Posted on October 28th, 2018

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජාතිය අමතා සිදුකරන විශේෂ ප්‍රකාශය

One Response to “ජනාධිපති විශේෂ ප්‍රකාශය – LIVE”

  1. Christie Says:

    re you still a puppet of India?

    First tell us.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress