විදේශීය සාම සාධක හමුදාවන්ට ශ‍්‍රී ලංකාවට මැදිහක් වෙන්නැයි රනිල් ඉල්ලලා..
Posted on October 31st, 2018

මෙරට තුල සාමය ආරක්‍ෂා කර දෙන්නැයි හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් විදේශීය සාම සාධක හමුදාවන්ට පැමිණෙන්නැයි ඉල්ලීමක් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

මෙය ඉතා අභාග්‍ය සම්පන්න ප‍්‍රකාශයක් යයිද ඔහු කියා සිටී. රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් බටහිර තානාපතිවරුන්ට ලියනලද ලිපිය පහත දැක්වේ

4 Responses to “විදේශීය සාම සාධක හමුදාවන්ට ශ‍්‍රී ලංකාවට මැදිහක් වෙන්නැයි රනිල් ඉල්ලලා..”

 1. ranjit Says:

  This bond scam Ali Baba should be branded as a traitor to our country and put behind bars for life. Once he tried to give three quarter of our land to Prabakaran and were dismissed from his post now again he was dismissed for trying to sell our assets, robbing the central bank and planning a coup to kill the President Sirisena etc. This is not about rolling heads here and there and showing the numbers, this is serious planning to kill the president and others. If this treacherous dog continued governing we wouldn’t have a country to call home because he was trying to sell all our lands and important assets to foreigners and foreign governments. People in this country should understand that clearly. This guy is the darling of the western stooges. He damn care about the country or it’s people. He is a disgrace to his party as well as for the country. He is a man who have lost 30 times in elections. Who says he is a democrat? He is a dictator of some sort. Greedy man for power and wealth. This traitor must be stopped now and send him for retirement for good. His days are over. His clean image is finished. Now he is the most wanted person in the country for theft and coup to kill the president of the country.

 2. Nihal Perera Says:

  This traitor should be hung by his balls for requesting a peace keeping force so that he can stay as the PM. He has never been a leader who cared for the country or its people. It’s all about himself and his greed for power.

  Now we can see his true colours. I am glad he got kick out, and I hope he will be kicked out of UNP too. Sooner the better.

 3. Vaisrawana Says:

  Ranil may be capable of doing such a thing. But this document looks like a forgery. Ranil’s English cannot be this bad.

 4. Ananda-USA Says:

  There is NO NECESSITY for a vote count? Says WHO?

  1. At FACE VALUE, the UNP has a NECESSITY for a VOTE COUNT to recover its lost power. The Governing party usually does not INITIATE a VOTE COUN; only the party out of power does it.

  The UNP has TWO methods of TRIGGERING a VOTE COUNT. FIRST, it can submit a NO-CONFIDENCE MOTION against PM Mahinda Rajapaksa. SECOND, it can DEFEAT the pending Budget Bill through a VOTE COUNT. On FACE VALUE, the Govt will FALL if it FAILS to show a MAJORITY in the VOTE COUNT.

  2. But, WILL IT really? The UNP can fall from the FRYING PAN into the FIRE with a VOTE COUNT at this time because, a VOTE COUNT WIN by the UNP, will FORCE President Sirisena to DISSOLVE the Parliament, and CALL FOR a NEW GENERAL ELECTION within 3 months, well ahead of the scheduled time for the NEXT GENERAL ELECTION.

  That is a HUGE PROBLEM for the UNP, because, given its UNPOPULARITY among VOTERS, it will LOSE DISASTROUSLY, perhaps losing more than HALF of its current MP seats in Parliament.

  Therefore, we must PONDER whether it is BETTER for the UNP to AVOID TRIGGERING A VOTE COUNT in order to HANG ON to its current MP seats in Parliament at least until the NEXT regularly scheduled GENERAL ELECTION.

  FORCING the UNP to TRIGGER a VOTE COUNT resulting in DISSOLUTION of the Parliament and calling for an EARLY GENERAL ELECTION may be the REAL STRATEGY of Mahinda Rajapaksa!

  I REJOICE in that the PARA-GATHI UNP is in DIRE trouble: it is DAMNED if it TRIGGERS a VOTE COUNT and WINS, and DAMNED if it TRIGGERS a VOTE COUNT and LOSES!

  That maybe why it CONTINUES to use the current opportunity to DESTABILIZE the NATION and TREASONOUSLY PLEAD for FOREIGN INTERVENTION … the LAST HOPE of this PARA-GATHI DESHADROHI PUPPET kalliya!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress