ඇමරිකානු හමුදා බලඇණි 9කට ලංකාවේ කරනම් ගහන්න මේ ආණ්ඩුව ඉඩ දුන්නේ මෙන්න මෙහෙම
Posted on February 5th, 2019

wasantha bandara

2 Responses to “ඇමරිකානු හමුදා බලඇණි 9කට ලංකාවේ කරනම් ගහන්න මේ ආණ්ඩුව ඉඩ දුන්නේ මෙන්න මෙහෙම”

 1. Hiranthe Says:

  This is a betrayal of a whole nation.

  Who gave powers to Run-nil to do all these things??

  Why people are still keeping quiet? Are they so foolish that cunning traitors can stab them from back while talking sweet.

  Where are the Malwathu Asgiri Maha Nayakas??

  They were mesmerised by Michelle scission previously… But who takes them on a mental ride now??

 2. Christie Says:

  It is India and Indian Parasites from the USA who wants our country and wipe out the Sinhalese as they have done in

  Andaman and Nicobar Islands.

  We should get India out of the Oil Tank farm and supply direct to US forces.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress