නාලක සහ මධුෂ් සමඟ අමල්ගේ සබඳතා ගැන CID යෙන් පරීක්ෂණ
Posted on February 13th, 2019

CID probes Amal’s relations with Nalaka and Madush

One Response to “නාලක සහ මධුෂ් සමඟ අමල්ගේ සබඳතා ගැන CID යෙන් පරීක්ෂණ”

  1. Christie Says:

    Madush is a third level operator in the drug operations in our country. Dubai is a paradise for drug barons from India. Dawood and Co one of the biggest drug barons was operating from Dubai. India turned a blind eye though India alleged that he was involved with Bombay bombings. The top of the ladder in our drug dealers is occupied by Indian Colonial Parasites since their arrival since 1792. Indian Colonial Parasites have been dealing with drugs in Indian Colonies since their arrival in the colonies. One example in our country is Gnanams who collected bottles and hessian bags and sold Opium to Sinhalese. And of course Eswarans with cocaine with Sugar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress