මුස්ලිම් බෝර නායකයෙකුගේ බණ්ඩාරවෙල ඇති මාලිගා දෙක
Posted on May 3rd, 2019

MOANRAGALA TV

One Response to “මුස්ලිම් බෝර නායකයෙකුගේ බණ්ඩාරවෙල ඇති මාලිගා දෙක”

  1. Christie Says:

    Boras, Parsi, Nadars, Malayakis run our country. They are the ones who installed Banda and since then they controlled us except for few years under Dudley and Mahinda.

    We keep attacking the west and whites.

    These are the suckers who screw us.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress