රතන හිමිගේ උපවාසයට කතෝලිකයනුත් එකතු වෙයි
Posted on June 1st, 2019

Gossip TV

https://youtu.be/yBEYXr40sKc

One Response to “රතන හිමිගේ උපවාසයට කතෝලිකයනුත් එකතු වෙයි”

 1. Christie Says:

  This monk is a farce. He is insulting Buddhism and a Buddhist tradition.

  If he wants to practice tis Hindu act of suicide he should have done it somewhere.

  “Panathi paatha” includes suicide.

  His politics has been one of the causes of the current situation and continued genocide of Sinhalese.

  Do not be emotional.

  Let common sense prevail.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress