මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට හිරිහැර වුණා යැයි කවුරුත්ම කිව්වේ නෑ… ජේ.ජේ රත්නසිරි
Posted on June 13th, 2019

Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress