ඉදිරියේදී රටට සිදුවිය හැකි අමෙරිකානු බලපෑමේ අනතුර විමල් හෙළි කරයි…Wimal reveals of possible influence on the country from US
Posted on June 28th, 2019

Courtesy Adaderana

4 Responses to “ඉදිරියේදී රටට සිදුවිය හැකි අමෙරිකානු බලපෑමේ අනතුර විමල් හෙළි කරයි…Wimal reveals of possible influence on the country from US”

  1. DR M D P DISSANAYAKE Says:

    Wimal Weerawansa:

    It was none other other than Wimal who did provide evidence of dangers of several proporals of Yahapalana Government, since 2015. Wimal fought for Sri Lanka. Wimal fought four all Sri Lankans. He did provided detailed analysis of all Acts proposed before the Parliament. It was later others joined the band waggon.

    Wimal is a Leader. Few years ago I did meet him in Singapore with Dr Wickremabahu. I did not like Wimal at that time.

    Now I know I was wrong. We need Wimal. He should be a front line Leader for Mother Lanka.

  2. DR M D P DISSANAYAKE Says:

    CORRECTIONS:

    Wimal Weerawansa:

    It was none other than Wimal who did provide evidence of dangers of several propoSals of Yahapalana Government, since 2015. Wimal fought for Sri Lanka. Wimal fought for all Sri Lankans. He did provide detailed analysis of all Acts proposed before the Parliament. It was later others joined the band waggon.

    Wimal is a Leader. Few years ago I did meet him in Singapore with Dr Wickremabahu. I did not like Wimal at that time.

    Now I know I was wrong. We need Wimal. He should be a front line Leader for Mother Lanka. ( SORRY FOR TYPO ERRORS)

  3. Randeniyage Says:

    Unfortunately even he is telling truth that India is behind all these. Why ?

  4. Randeniyage Says:

    Correction – Unfortunately even he is not telling truth that India is behind all these. Why ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress