ජීව විද්‍යාවෙන් පැහැදිය නොහැකි විඥ්ඥාණය
Posted on July 6th, 2019

Tissa Jananayake

[1] කලලයට විඥ්ඥාණය බැස ගන්නේ කෙසේද? [2] දරුවන්ට දෙමව්පියන්ගේ ගතිගුණ නොපිහටන්නේ ඇයි? [3] සර්වසම නිවුන් දරුවන්ගේ දෛවය දෙයාකාර වන්නේ ඇයි?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress