”කුණු කන්ටේනර් ගෙන්වීම ගැන අනුර සගවන කතාව මෙන්න” – විමල්ගේ සුවිශේෂ අනාවරණය”
Posted on July 23rd, 2019

Wimal weerawansa

.

''කුණු කන්ටේනර් ගෙන්වීම ගැන අනුර සගවන කතාව මෙන්න"- විමල්ගේ සුවිශේෂ අනාවරණය"

Posted by Wimal weerawansa on Þriðjudagur, 23. júlí 2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress