” නැති බලයක් පාවිච්චි කරලා සුද්දන්ට තොරතුරු දෙන්න විනිසුරුවරුන්ට නියෝග දෙන වැ.බ විදේශ කටයුතු ලේකම් පාර්ලිමේන්තුවට වහාම කැදවන්න”
Posted on July 23rd, 2019

Wimal weerawansa

.

'' නැති බලයක් පාවිච්චි කරලා සුද්දන්ට තොරතුරු දෙන්න විනිසුරුවරුන්ට නියෝග දෙන වැ.බ විදේශ කටයුතු ලේකම් පාර්ලිමේන්තුවට වහාම කැදවන්න''

Posted by Wimal weerawansa on Þriðjudagur, 23. júlí 2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress