රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මගේ පළමු පොරොන්දුවයි –
Posted on August 13th, 2019

Hiru News

රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මගේ පළමු පොරොන්දුවයි – පොහොට්ටුවේ ජනපති අපේක්ෂකත්වය භාරගත් ගෝඨාභය කියයි –

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress