ඵලදායි පුරවැසියෙක්, විනය ගරුක සමාජයක් හා සෞභාග්‍යමත් දේශයක් අනාගත අරමුණයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
Posted on August 31st, 2019

Ada Derana

Future aim is to build a disciplined society, prosperous nation & productive citizens – Gotabaya ඵලදායි පුරවැසියෙක්, විනය ගරුක සමාජයක් හා සෞභාග්‍යමත් දේශයක් අනාගත අරමුණයි – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress