වත්මන් ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය නිදහස ගැන ජනතා මතය
Posted on November 2nd, 2019

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

වත්මන් ආණ්ඩුවේ ඊනියා මාධ්‍ය නිදහස – අප අද ජනතා මතය විමසන්නේ ඒ පිළිබඳවයි.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress