කෘෂිකාර්මික ගණුදෙනු පහසු කිරීමට ගොවිපොළ යෙදුම (App) ජනගත කෙරේ-‘Govipola’ app launched to facilitate agro transactions
Posted on January 30th, 2020

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress