වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස්
Posted on February 23rd, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් අද විවිධ අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress