අපවත් වී වදාල පූජ්‍යපාද අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල මාහිමියන් වහන්සේ පිළිබදව කරනු ලැබූ විශේෂ සාකච්චාව
Posted on February 26th, 2020

TV DIDULA BUDDHIST

අපවත් වී වදාල මහරගම වජිරඥාණ ධර්මායතනාධිපති ආචාර්‍ය් අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල මාහිමියන් වහන්සේ පිළිබදව කරනු ලැබූ විශේෂ සාකච්චාව

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress