මහ මැතිවරණයට භික්ෂූන් වහන්සේ ඉදිරිපත්වීම ගැන විවිධ අදහස්
Posted on March 6th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට භික්ෂූන් වහන්සේ ඉදිරිපත්වීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථාන කිහිපයකදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress