මහ මැතිවරණය සහ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය ගැන විවිධ අදහස්
Posted on March 6th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

ඉදිරි මැතිවරණය හා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන් අදහස් පළකළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress