ලප අනුර ඇතුලු ජවිපේ සමාජ රෝගීන් ගැන මා ඇසූ හොදම නිර්වචනය
Posted on July 19th, 2020

FB Chriss Gw

ලප අනුර ඇතුලු ජවිපේ සමාජ රෝගීන් ගැන මා ඇසූ හොදම නිර්වචනය👇👇👇👇👇😁😁

Posted by Chriss Gw on Þriðjudagur, 21. apríl 2020

One Response to “ලප අනුර ඇතුලු ජවිපේ සමාජ රෝගීන් ගැන මා ඇසූ හොදම නිර්වචනය”

  1. DR M D P DISSANAYAKE Says:

    Very. well said Rev. Galaboda Aththe. First step will be to remove them from Pariiament, hope it will happen this time. And then increase minimum vote percentage to 12.5.

    Then enforce ragging culture from universities, according to law. investigate how Anura K participated in decision making meetings at the Temple Trees and demanded arrest of war heroes, Gota and others.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress