අගමැති සතු බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ධුූරය ජනාධිපතිවරයා විසින් දැරිය යුතු බවට පෙත්සමක්
Posted on August 18th, 2020

අගමැති සතු බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ධුූරය ජනාධිපතිවරයා විසින් දැරිය යුතු බවට පෙත්සමක්”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress