20වන සංශශෝධනය හමුශේ නව දේශපාලනයක් සඳහා ජනතාව විසින් පත්කළ වයවස්ථාදායකය ශක්තිමත්ව කටයුතු කළ යුතුයි.
Posted on October 16th, 2020

මාධ්‍ය ප්‍රකාශය: තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංසදය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress