වෙ⁣ළද පොලේ විෂ පොල්තෙල්, නෑ කියන උන්ටම ඒව කවන්න ඕන.මේක මිනීමැරුමක් සම්බන්ධ උන් එල්ලල මරන්න
Posted on April 6th, 2021

Sri Lanka

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress