විදුලි බලයේ විප්ලවය
Posted on April 6th, 2022

ජයන්ත හේරත්

මේ අපි

අත් දකින්නේ

පසු කරන්නේ

විදුලි බලයේ

විප්ලවයයි.

වේගවත්

අදුරදර්ශී

අනපේක්ෂිත

සන්වර්දන

වෑයමක  

ප්‍රති ඵල විපාකය.

විමලසුරේන්ද්‍ර ට

මිනිස්සු ලක්ෂයකට

විදුලි ආලෝකය දෙන්න

ඕන

උනේ 1918 දීය.

හිතපු සැනින් 

වැඩේ

කෙරුනේ නැත.

කැළණි ගඟ

මුදුනින් පටන් ගත්

ජලාශ

බලාගාර

පද්ධතිය

හදන්න පටන් ගත්තේ

1950 ස්  ගණන් වලය.

එතනම 40 ක් පරක්කුය.

පසුව 

මහවැලි ගං 

ජලාශ

බලාගාර

පද්ධතිය

එකතු විය.

අද මිලියන් 22 ටම

විදුලිය සන්ධි වී තිබේ.

විදුලිය ජන ජීවිත

transform

කලේ

නොසිතුවිරු ලෙසය.

පොඩි උන්ට

අම්ම තාත්තා

නැති උනත්

විදුලිය ඕ නය

TV

computer game

news

internet ඕනෑය.

අද පාරට මිනිස්සු බැස්සේ

විදුලිය

අඛණ්ඩව

නොලැබීමේ පීඩනය නිසාය.

විදුලිය

අඛණ්ඩව

අඩු මිලට 

දීමට 

තෙල්

ගල් අඟුරු

LNG 

ගැනීමට

අවශ්‍ය ඩොලර්

නැති නිසාය.

මණ්ඩලේ

විදුලිය

සැපයීම

නිසි ලෙස

කළමනාකරණය නොකළ නිසාය.

ඩීසල් මාෆියාව

ගල් අඟුරු මාෆියාව

නිලධාරීන්

දේශපාලකයින්

ජනතා සම්පත්

කොල්ල කෑ

නිසාය.

හරියට plan නොකළ

මණ්ඩලේ 

විදුලි ඉංජිනේරුවෝත්

වග කිවයුතුය.

විශ්ව විද්‍යාල වල

වැඩි පුර

පුහුණු ශ්‍රමිකයන්

නිපදවීමට

විරුද්ද වූ

සියල්ලෝම වැරදි කරුවෝය.

තමන්ගේ

උපාධිය ලැබීමෙන්

පසු

ජීවත් වන

පන්තියට

රැකියා

වලට

පහර වදීය යන

භීතිය නිසා

අනාගත පරම්පරා වලට

වල කැපූ

ශිෂ්යයෝ

ශිෂ්ය නායකයෝ

උන් මෙහෙයවූ

JVP – NPP නායකයෝ

ගල් අඟුරු නායකයෝ

මේවාට

වග කිව යුතුය.

මුළු

විදුලි බල මණ්ඩලයම

කෑලි

වලට කඩා

ප්‍රති සංවිධාන

කල යුතුය.

දැන් අපි ජීවත් වන්නේ

fully-connected  ලෝකයකය

globalized ලෝකයකය

100% ට විදුලිය තිබේ

100% ට computer ස්මාර්ට් phone විදුලි සංදේශ දුර කතන පහසුව  තිබේ.

Facebook Twitter Zoom  Skype තිබේ.

අති-ධාවනකාරී auto-bahn මහා මාර්ග තිබේ.

අලුත් වාහන තිබේ.

14% ට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය තිබේ.

ආණ්ඩුව ට වැරදුනේ

පුද්ගලීකරනේයෙන් හෝ

මිලිටරීකරණයෙන්

14%

100% නොකල නිසා

විශ්වාසය භංග වූ

තරුණ පෙළ

නැතිවූ නිසාය.

පීඩිත පන්තියට

cake ඕනෑ නැත

අති-ධාවනකාරී Auto Bahn ඕනෑ නැත

අහස යානා ඕනෑ නැත

නැව් ඕනෑ නැත.

පීඩිත පන්තියට

ඕනෑ

14%

100% කිරීමය.

තරුණ ජීවිත වල

නාස්තිය නැති කිරීමය.

ආණ්ඩුව

තරුණයින් ලක්ෂයකට

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය දෙන

බව කීවේ 

2019 දීය.

කෙරුනේ නැත

කෙරෙන පාටකුත් නැත.

අලුත් ආණ්ඩුවේ පළමුවන කාර්ය භාරය විය යුත්තේ

14%

100% කිරීමය.

සන්වර්දන

වෑයමක  

ප්‍රති ඵල විපාකය.

විමලසුරේන්ද්‍ර ට

මිනිස්සු ලක්ෂයකට

විදුලි ආලෝකය දෙන්න

ඕන

උනේ 1918 දීය.

හිතපු සැනින් 

වැඩේ

කෙරුනේ නැත.

කැළණි ගඟ

මුදුනින් පටන් ගත්

ජලාශ

බලාගාර

පද්ධතිය

හදන්න පටන් ගත්තේ

1950 ස්  ගණන් වලය.

එතනම 40 ක් පරක්කුය.

පසුව 

මහවැලි ගං 

ජලාශ

බලාගාර

පද්ධතිය

එකතු විය.

අද මිලියන් 22 ටම

විදුලිය සන්ධි වී තිබේ.

විදුලිය ජන ජීවිත

transform

කලේ

නොසිතුවිරු ලෙසය.

පොඩි උන්ට

අම්ම තාත්තා

නැති උනත්

විදුලිය ඕ නය

TV

computer game

news

internet ඕනෑය.

අද පාරට මිනිස්සු බැස්සේ

විදුලිය

අඛණ්ඩව

නොලැබීමේ පීඩනය නිසාය.

විදුලිය

අඛණ්ඩව

අඩු මිලට 

දීමට 

තෙල්

ගල් අඟුරු

LNG 

ගැනීමට

අවශ්‍ය ඩොලර්

නැති නිසාය.

මණ්ඩලේ

විදුලිය

සැපයීම

නිසි ලෙස

කළමනාකරණය නොකළ නිසාය.

ඩීසල් මාෆියාව

ගල් අඟුරු මාෆියාව

නිලධාරීන්

දේශපාලකයින්

ජනතා සම්පත්

කොල්ල කෑ

නිසාය.

හරියට plan නොකළ

මණ්ඩලේ 

විදුලි ඉංජිනේරුවෝ ත්

වග කිවයුතුය.

විශ්ව විද්‍යාල වල

වැඩි පුර

පුහුණු ශ්‍රමිකයන්

නිපදවීමට

විරුද්ද වූ

සියල්ලෝම වැරදි කරුවෝය.

තමන්ගේ

උපාධිය ලැබීමෙන්

පසු

ජීවත් වන

පන්තියට

රැකියා

වලට

පහර වදීය යන

භීතිය නිසා

අනාගත පරම්පරා වලට

වල කැපූ

ශිෂ්යයෝ

ශිෂ්ය නායකයෝ

උන් මෙහෙයවූ

JVP – NPP නායකයෝ

ගල් අඟුරු නායකයෝ

මේවාට

වග කිව යුතුය.

මුළු

විදුලි බල මණ්ඩලයම

කෑලි

වලට කඩා

ප්‍රති සංවිධාන

කල යුතුය.

දැන් අපි ජීවත් වන්නේ

fully-connected  ලෝකයකය

globalized ලෝකයකය

100% ට විදුලිය තිබේ

100% ට computer ස්මාර්ට් phone විදුලි සංදේශ දුර කතන පහසුව  තිබේ.

Facebook Twitter Zoom  Skype තිබේ.

අති-ධාවනකාරී auto-bahn මහා මාර්ග තිබේ.

අලුත් වාහන තිබේ.

14% ට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය තිබේ.

ආණ්ඩුව ට වැරදුනේ

පුද්ගලීකරනේයෙන් හෝ

මිලිටරීකරණයෙන්

14%

100% නොකල නිසා විශ්වාසය භංග වූ තරුණ පෙළ නැතිවූ නිසාය.

පීඩිත පන්තියට

cake ඕනෑ නැත

අති-ධාවනකාරී Auto Bahn ඕනෑ නැත

අහස යානා ඕනෑ නැත

නැව් ඕනෑ නැත.

පීඩිත පන්තියට

ඕනෑ

14%

100% කිරීමය.

තරුණ ජීවිත වල නාස්තිය නැති කිරීමය.

ආණ්ඩුව

තරුණයින් ලක්ෂයකට

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය දෙන

බව කීවේ 

2019 දීය.

කෙරුනේ නැත

කෙරෙන පාටකුත් නැත.

අලුත් ආණ්ඩුවේ පළමුවන කාර්ය භාරය විය යුත්තේ

14%

100% කිරීමය.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress