ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව ඉන්දියාව සමඟ කරන ගනු දෙනු වලදී ඉන්දීය රුපියල භාවිතයට ඉඩ 
Posted on July 18th, 2022

Lanka Lead News

ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව (RBI) ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව ඇතුළු අනෙකුත් රටවල් අතර ඉන්දියානු රුපියල් වලින් වෙළඳ බේරුම් කිරීමට අවසර දී ඇත.

ඉන්දියාවෙ අපනයනය මූලික කරමින් ගෝලීය වෙළඳාමේ වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ ඉන්දියානු රුපියල කෙරෙහි ගෝලීය වෙළඳ ප්‍රජාවේ වැඩිවන උනන්දුව සඳහා සහාය වීම සඳහා,ආනයන අපනයන කටයුතු වලදී ඉන්වොයිසි කිරීම, ගෙවීම සහ අපනයන පියවීම සඳහා ඉන්දියානු රුපියල භාවිත කිරීමට අවසර දීමට තීරණය කර ඇත.” යනුවෙන් ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව පසුගිය ජූලි 11 වන සඳුදා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියේය.

කෙසේ වුවද එවැනි ගනුදෙනු කිරීමට ප්‍රථම බැංකු අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. හවුල්කාර රටවල් දෙකේ මුදල් අතර විනිමය අනුපාතය වෙළඳපල අවශ්‍යයතාවය මත නිර්ණය කළ හැකිය” යනුවෙන් ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව එම නිවේදනය මගින් පැවසීය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress