රටේ සමස්ත බදු ආදායමෙන් 115% ක් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් හා සහනාධාර දෙන රටක් කවදා ඉදිරියට යයිද?
Posted on October 6th, 2022

නිලන්ත සත්සර ගමගේ

2020 රාජ්‍ය බදු ආදායම – 1,216,542 ( රු.මි )

ආදායම් බදු – 268,249

එකතු කල අගය මත බදු 233,786

නිෂ්පාදන / සුරා බදු – 321,932

ආනයන මත බදු 114,183

  • අනෙකුත් බදු 278,392
  •  

2021 රාජ්‍ය බදු ආදායම – 1,298,019 ( රු.මි)

ආදායම් බදු – 302,115

එකතු කල අගය මත බදු 308,213

නිෂ්පාදන / සුරා බදු – 306,861

ආනයන මත බදු 64,339

අනෙකුත් බදු 316,490

මුලාශ්‍රhttps://www.cbsl.gov.lk/

මේ අනුව බදු අදායමින් පහත පරිදි වියදම් දරා ඇත.

2020

රජයේ බදු ආදායම – 1,216,542

රාජ්‍ය වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් – 1,051,991

සමෘද්ධි 52,434

පොහොර සහනාධාරය – 36,687

අනෙකුත් සහනාධාර – 263,532

එකතුව – 1,404,644

ප්‍රතිශතය – 115.4%

2021

රජයේ බදු ආදායම – 1,298,019

රාජ්‍ය වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් – 1,115,507

සමෘද්ධි 55,400

පොහොර සහනාධාරය – 21,235

අනෙකුත් සහනාධාර – 249,233

එකතුව – 1,441,375

ප්‍රතිශතය – 111.0%

මුලාශ්‍රhttps://www.cbsl.gov.lk/

ඉහත දත්ත සලකා බැලීමේදී වසර 74 අතීතයක අප ශාප කල යුත්තේ කාටද…?

ඔබ ඔබගේ හදවතට තට්ටු කර බලන්න.

රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව තමන් උපයන මුදලින් තමන් මිලදී ගන්නා සෑම භාණ්ඩ හා සේවාවකටම වක්‍ර බදු ගෙවද්දි රටේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයො විශාල ලෙස බදු ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවෙදි හෙලිදරව් විය.

බදු පැහැර හැරී ව්‍යාපාරිකයන් අතර ප්‍රකට කැසිනෝ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රකට වී මෝල් හිමියන්ද ඇත.

එසේ එකතු වන බදු වලිනුත් ඊට වඩා ප්‍රතිශතයක් පඩිනඩි ගෙවීමට සහ සහනාධාර සඳහා ගෙවන රටක් මෙහෙමවත් පවතිනවා පුදුමය.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress