“ප්‍රභාගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා විශේෂ අනාවරණයක්” – ප්‍රභාගේ පවුල ලඟින්ම ඇසුරු කළ වෛද්‍යවරයෙක් හෙළිකරයි
Posted on November 9th, 2022

“ප්‍රභාගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා විශේෂ අනාවරණයක්” – ප්‍රභාගේ පවුල ලඟින්ම ඇසුරු කළ වෛද්‍යවරයෙක් හෙළිකරයි

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress