“මෙන්න රටට වෙච්ච හරිය” “ඒ මිනිහාට තමයි ගහලා පන්න ගත්තේ” – මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්
Posted on November 20th, 2022
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress