“කොහොමද එහෙම වුණේ?…”බිලියන 390ක් දැම්මේ ඇයි ? කවුද ඒ තීන්දුව ගත්තේ ?
Posted on November 28th, 2022

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress