13 ඉල්ලන්නේ කවුද? ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකවත් මේ ආකාරයේ ක්‍රමයක් නැහැ | GEO Politicle Crisis
Posted on June 23rd, 2024

Ceylon Diary – SBPC Official Channel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress