LATEST HEADLINES | CLASSIFIEDS | POLITICS | TERRORISM | FEATURES
Logo
Latest News & Forum         
 Sri Lanka, Wednesday 20th of August 2014
Bookmark and Share
Forum Contributors
H.L.D. Mahindapala
Asoka Weerasinghe
Ajit Randeniya
Garvin Karunaratne,
Vajiragnana Warnakulasuriya
Dr Ruwan M Jayatunge
LankaWeb Weekly Editorial
Shenali Waduge
Gomin Dayasri
චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ
Dilrook Kannangara
Shelton A. Gunaratne
Sunil Kumar
Prof. Hudson McLean
A.A.M.NIZAM
Prof. Rajiva Wijesinha
Charles.S.Perera
DR M D P DISSANAYAKE
Mahinda weerasinghe
Noor Nizam
චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම

Walter Jayawardhana

Ben Silva
Information
Exchange Rates
Sri Lankan Airlines flight schedule
SRI LANKA - A Country Study
MAHAVAMSA
The Great Chronicle of Sri Lanka
Legislative Enactments of Sri Lanka
Buddhism

L.A.Dhamma.org

Presenting THERAVADA BUDDHISM in its Pristine Form

First internet only sinhala buddhist dhamma talk radio"
Abhidhamma Vipassana (insight) meditation
Readings in Theravada Buddhism
Dedicated to PEACE among All NATIONS, and human beings without distinction of one, from another-
Ven. Gangodawila Soma thera
THE LONDON BUDDHIST VIHARA
THAMES BUDDHIST VIHARA-LONDON
BUDDHIST VIHARA-Washington
Buddhist Vihara -Victoria
Houston Buddhist ViharaToronto Maha Vihara
YATAGALA RAJA MAHA VIHARAYA
Buddhivihara in CA USA
BUDDHIST TEMPLE - SYDNEY AUSTRALIA

Ohio Buddhist Vihara

SUMERU-Buddhist books & art

Sri Lankan websites
SINHAYA
VOICE OF LANKA
Lanka Daily News
University Teachers for Human Rights (Jaffna)
The Patriotic National Movement
'South Asian Foreign Relations'
RANGA KALA KAVAYA
DIVERSITY MUSIC
SINHALA VEERA VIDAHANA(GER)
SIHALA URUMAYA
INFORMATION INDIA
WELCOME TO SRI LANKA by Ari Withanage
Sri Lanka Genealogy Website
Srilankan Music Web
Sri Lanka property sales & rentals
The Arts Foundation of Los Angeles
Sri Lanka Ranga Kala Kavaya
Aurudu Season
OZLanka
LankaTruth
Sri Lanka Taxi and Car rentals
The Horizon School, Anuradhapura
medicalaid2srilanka
Sinhala Centre (UK)
Map of Sri Lanka cities
heladiva.net
SRI LANKAN EVENTS CALENDAR MELBOURNE
sinhale.com
Sri Lanka Greeting cards
Lanka Tunes

www.srilankapatriot.org

Lankaweb is Sri Lanka's first Social Media-Social Cloud Web site in its true sense. It's a fusion of sociology and technology, transforming monologues (one to many) into dialogues (many to many) and is the democratization of information, transforming people from content readers into publishers
Express Your Opinion - Read What Others Say!

The Independent Interactive Voice of Sri Lanka on the Internet for more than 17 years.
Lankaweb Social Media- Tools that allow sharing of information and creation of
communities through on line network of people. Today we can post, we can view, we can share and we can comment.

Sri Lankan Greeting
"Ayubowan": May You Enjoy a Long Life
Lankaweb.com provides hyperlinks to other news sources for your convenience. If you decide to access any of the third party sites linked to Lankaweb.com, you do so entirely on your own responsibility.DISCLAIMER

We believe in Free Speech, Right of Expression that Creates Platform for Dialogue. Therefore we do not moderate every comment posted on this web site. Once filtered through the initial registration process, any subsequent comments can be posted directly on the website to make it truly interactive. However, any abusive comments will be deleted forthwith and contributor’s membership will be cancelled immediately.
Please press Refresh button to get the latest update
Why does social media matter?
only 14% people trust advertisements
over 90% people trust recommendation via social media.

LATEST NEWS & VIEWS

The Bogus ‘Joint Statement' between President of Sri Lanka and Ban-Ki Moon
Shenali D Waduge
There is an underpinning effort made surreptitiously across the Panel of Expert report to give the impression that the 3 member team was appointed to ‘give effect to' the joint statement made in 2009 between the Sri Lankan President and the UN Secretary General. Firstly, the Panel's report makes a grave error in claiming that the UNSG arrived in Sri Lanka in 23 March 2009. The UNSG according to official records arrived in Sri Lanka on 23 May 2009. That was just 4 days after the LTTE was militarily defeated. The next argument is how the... -Full Story-
(LankaWeb - 20/08/14)

Why President's Decision To Bar Entry To UN Investigators Appears Justifiable.
LankaWeb Weekly Editorial
August 20th 2014 Although there is every likelihood that it will cause an international furore, the choice of the President to deny entry to the team of UN investigators seems justifiable on the simplest rationale that it has been instigated by biased former UN representatives such as Navi Pillai and others who have very openly as well as blatantly taken upon themselves to be adjudicators over their perceptions of human rights violations during the decades long internal armed terrorist insurrection some mistakenly label a War.Well for their information what the Government of Sri Lanka did as... -Full Story-
(LankaWeb - 20/08/14)

President Barack Obama's admission of torture by the CIA, and Navi Pillai's International probe into war crimes in Sri Lanka.
By Charles.S.Perera
Barack Obama the President of USA has admitted that the CIA official who interrogated suspects after the 9/11 attacks “ crossed a line” into torture.  That is while the whole world knows that CIA spells not only torture but all sorts of criminal subversive activities in  Sovereign States at a global level.  His accepting CIA “crossing a line' into torture after  the 9/11 attack does not mitigate or absolve the CIA from its Criminal activities of the past and the present. Barrack Obama added that, “ we did some things that were contrary to our values.” And... -Full Story-
(LankaWeb - 20/08/14)

Interview with Sergei Glaziev - Advisor to President Putin
The US military industrial complex with the help of its European poodle wants to start WW3 to write off trillions of it debts. Russia only needs to turn off the gas this winter to send the EU economy deeper into recession, even without fighting war yet! In the event of WAR, the EU economy will collapse, subjugated and indebted to the US for another half a century, and the 1% protect their ill-gotten wealth in the new world order that emerge. We European citizens need to open our eyes and reason quick, write to every MPs stating the obvious.... -Full Story- (https:/youtube.com/ - 20/08/14)

අපි කවුද ............ තව අමතර විස්තර
ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
වරිග පූරනිකාව අනුව එදා භාවිතාවූ  වචන කීපයක් අද වචන  සමග  -------1 -කමොතුලැ = කම්මුතු  2 ජන්ජලියාව ==ජංජාලය 3 කො විල=කුයිල හෙවත් දුගඳ  4 ගොම්මලේ = ගොම්මනේ හෙවත් සවස 5 හුටපටය = රණ්ඩුව හුටපටය 6 එල්ලිබහ=එලිබහිනවා , මළ පහ කරනවා  මහාචාර්ය හෙට්ටිආරච්චි  විසින්  ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයීය  ඉතිහාසයේ දක්වූ   වෙනත් ආර්ය හෝ අනාර්ය කිසිදු භාෂාවක නැති එහෙත් සිංහල භාෂාවේ පමණක් ඇති වචන----ඇපය ,ඔලුව කකුල,කට, කලාව, කුල්ල, තොල, පැදුර, පොත්ත, බද, ලිඳ ,ලිප, විලුඹ  මේ වචන ආර්යාගමනයට පෙර භාවිථවූ  වචන වියහැකි බව එතුමාගේ අදහසය්. ........... මේවා  ටැමිල් මුන්ඩා  යය්ද   හෙට්ටිආරච්චි එසේ කියා තිබේ යය්  ද   බොරු කියමින්  1984 04 ... -Full Story-
(LankaWeb - 20/08/14)

 

 


Dr. Ananda Guruge - Scholar, Professor, Historian, Diplomat, Patriot, Buddhist, Sri Lankan
A Tribute from Dr .Bhadant Rahulbodhi Mahathero (India)
Tribute  to  great scholar Dr. Prof. W.P. Ananda Guruge. Date of Birth:  December 28,1928  Date of Expiry : August 6, 2014  It is unbelievable very sad and shocking  news of our world renowned great Buddhist scholar in our Buddhist world  suddenly, unexpectedly  passed away on his way to USA. Everybody was very proud about his great knowledge and tireless contribution towards humanity and Buddhism .He was so much positive nature and very, very generous, very kindhearted person. His contribution to our world Fellowship of Buddhist is ever inspirable to everyone .He... -Full Story-
(LankaWeb - 20/08/14)

OHCHR Investigation on Sri Lanka per UNHRC Resolution A/HRC/25/1 of March 2014
Mahinda Gunasekera Agincourt, Ontario Canada
 August 17, 2014  Hon. Ban ki-Moon, Secretary General, UNO Copy to: President, UNHRC, Geneva Copy to: Ms. Navi Pillay, High Commissioner  for Human Right, Geneva  Hon. Ban ki-Moon, OHCHR Investigation on Sri Lanka per UNHRC Resolution A/HRC/25/1 of March 2014 I am writing to you as a Canadian of Sri Lankan origin who is at a loss to understand the high handed manner in which senior officials on the United Nations Organization act in violation of their mandates defined by the UN Charter and Specific Resolutions which outlines the limits of authority. It... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

අපි කවුද අපට වෙච්ච දේ සහ අපි කුමක් කල යුතුද --1කොටසේ ඉතිරිය
ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
රිටිගල පාලනය කල කිත්තිධීරගේ දුව වූද  ගිරිදේශයේ පාලක ගිරිභාද්රගේ  මෙහෙසියවූද  කවිලාශ පාලි හෙවත් රත්නාවලි පුන්න වෙළෙන්දාගෙන් බුදුගුණ අසා , බුදුගුනවඩා  සෝවාන් වී  පුන්න ලවා  බුදුහිමියන්  ට ආරාධනාකර  වැ ඩමකරවාගෙන  බන අස රහ ත් වුවාය. ඉන්පසු  යසෝධරා  මෙහෙණිය ගෙන් මෙහෙණවර ලැබුවාය. ය තම දුව වන  කුවේණි හෙවත් මහාපාලි  ට දහම් දෙසුවේ තමන්ට බුදුහිමියන් විසින් දෙසූ  විෂකුම්භන සූත්‍රය  ඇසුරෙන් සකසූ  නාරි විලෝක විෂකුම්භන සූත්‍රයෙනි  මහපාලියද පසුව මහන වී  තම මව ආරම්භ කල යසෝධර මෙහෙණවර තවත් වැඩි දියුනුකලාය . දුටුගැමුණු රජතුමා  රත්නාවලි  රහත් මෙහෙණියට ගරු කිරීම සඳහා  ය විසූ  ස්ථානයේ රුවන්වැලි සෑය  තැනුවේය..-----"" රත්නා =රුවන් -------වලී ==වැලි ------.සමහරු... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

Response to Senator Christine Milne: OHCHR Investigation into Sri Lankan War Crimes
Janaki Chandraratna - Perth Australia
Dear Senator Christine Milne Leader of the Australian Greens  Dear Ms. Milne  Investigation of alleged human rights violations in Sri Lanka  I write in reference to your letter dated 3 January 2014 to the High Commissioner Navi Pillay requesting her to include Australia as a venue for the above investigation due to the presence of a large Sri Lankan Diaspora community. I guess you refer to the LTTE members rather than Sri Lankan Diaspora.  In support of your request you mentioned Public Interest Advocacy Centre’s report ‘Island of Impunity?’ as a source of Australian... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

The OHCHR investigation on Sri Lanka
 Malin Abeyatunge
This letter was Emailed to Ms Sandra Beidas who is the coordinator for the Investigation against Sri Lanka to put on record that there is another side of the story. The OHCHR investigation on Sri Lanka quotes the Resolution : In its resolution A/HRC/25/1 adopted in March 2014 on “Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka”, the United Nations Human Rights Council requested the UN High Commissioner for Human Rights to “undertake a comprehensive investigation into alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes by both parties in Sri Lanka during the period covered... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

A Safe Pair of Hands – A Tribute to Mahela Jayawardene
Dilrook Kannangara
Seventeen years is a long time in Test Cricket. Lankan cricket fans grew up and grew old with Mahela. As he retires it feels like an end of a chapter in life for some of them. The slot he leaves void in the Test batting line-up will not be easily filled and the catches he used to take will have to find another pair of safe hands. With 11,814 Test runs, a whopping 205 catches and even six wickets, his contribution is one of the greatest. Batsman, fielder, bowler and captain were not his only roles. He... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

Tribute To Mahela, Lanka's Beloved Stylist Who Wowed !The World From Many Perspectives, Not Just Cricket.
Top Spin By Suni Perera
August 19th 2014 As outpourings of tributes and compliments flow from around the globe for Mahela Jayawardena Sri Lanka's much loved stylist cricketer it wasn't all about cricket that drew admiration from his fans and all those who loved him. He was a man of humility, compassion, dignity and true class which when combined with what he gave to Sri Lankan cricket through performance and personality makes him one of the true greats of the modern game.  Irrefutably perhaps, the rating" the best Sri Lankan captain ever" rings out loud  and deservedly so where his adoring audiences... -Full Story-
(LankaWeb - 19/08/14)

INTELLECTUALS ON THE BUDDHA
Buddhism enlightened humanity twenty-five centuries ago and released from all bondages, superstitious practices.Buddha is honoured today by every cultured and intelectual man irrespective of whatever religion he may profess, while the founders of most of the religions are honoured only by their followers. Not only those who belong to some religions but also so-called free thinkers respect this world honoured Supreme Enlightened One. From the historical point of view there never lived any other Teacher who has ever given so much religious freedom as well as due credit to humanity. Before the advent of the Buddha, religion had been owned... -Full Story- (LankaWeb - 19/08/14)

UNHRC Investigation on Sri Lanka – Revisiting Ban Ki Moons Panel of Expert Report
Shenali D Waduge
 The OHCHR investigation against Sri Lanka led by outgoing UN chief Navi Pillay will attempt to use the platform given to reinforce the dubious, contradictory and controversial reports that have been compiled against Sri Lanka. One such forming the basis of successive Resolutions and Navi Pillay’s own reports is the Panel appointed by UN Secretary General to advise him on the accountability during the final stages of the war in Sri Lanka. It is a good time to look through and analyse the contents of this report starting off with its Executive Summary The UN Secretary... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

Investigation on Sri Lanka – a violation of the time frame given under UNCHR resolution
S. Akurugoda
As can be seen from the flowing facts, the ‘time frame’ covered under the UNCHR Resolution A/HRC/25/L.1/Rev.1 has been extended by the Navi Pillay’s controversial Panel by misinterpreting the time frame covered in the LLRC. Under the terms and reference of the OHCHR Investigation on Sri Lanka published in the web page http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx, , the ‘time frame’ of investigation is defined as “the period under investigation is that covered by the LLRC, that is, from 21 February 2002 until 15 November 2011, when it presented its report to the President of Sri Lanka”. Time Frame covered in... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

අපි කව්ද ,,අපට වෙච්ච දේ ,,සහ අපි කුමක් කල යුතුද -1 කොටස
ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
අපි  කවුද වත්මන්  බොහෝ සිංහලයෝ  තමන් කවුදැ ය්  නොදනිති . අපට උගන්වා ඇත්තෙත්  අපි විජයගෙන් පැවතෙන්නන් ලෙසය. මහාවංශ කරුවාගේ සිට  ඉංගීසි ඉතිහාසඥයන් හා ඔවුන්ගෙන් ඉගෙනගත්  අපේම අයත්  කියන්නේ විජය එනවිට  අප රටේ හිටියේ  අමනුෂ්‍යයන් බවය් . කුවේණි යකින්නක් නම් ඇය  සමග රති සුව විඳි   විජය යකුන් කන පරා ක්ෂයෙකු විය යුතුය  . බුදු හිමි තෙවරක් අපේ රටට වැඩම කර ඇත එකල  සිටි යක්ෂ   , නාග  වැනි  මිනිස් කොටස් .. බුදු හිමි ස්රිමුඛයෙන්ම බන ඇසූ  අ  ය  වූහ .  විජය වැනි ආර්යයන් එන විටත්බොහෝ  වැසියෝ බෞද්ධ  වී සිටියහ . බුදු මුවින්ම  නිර්මල දහම ඇසූ  මොවුහු... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

එක්තරා මිනිසකුගේ සංඥා පද්ධතිය.
චන්දුසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි.
වසර ගනනාවක පුරා පලමුවන ලෝකයේ ජීවත් වූ ඔහු කටුනායකට ලගාවූයේ, බොහෝ කාලයකට පසුවය., උදෑසන මද ශීතල ගතිය ඔහුගේ මුලු සිරුරම පිනවන්නට විය. මහත් අමන්දානනයට පත් ඔහුගේ ස්පර්ශේන්ද්රියන් "ෂ්හ හරි සනීපයි" යන වදන පෙල නිකුත් කලහ. ඔහුඟේ සිතද මේ පිරිසිදු වාත දහරාව ඇලුම් කල බවක් පෙනිණි. ගමන් මහන්සිය, නිදිබර ගතියක්. සිරුරට ආරෝපනය කලද, ඔහුගේ දෑස් ඔහුට නිදා ගැනීමට අවසරයක් දුන්නේම නැත. රට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා, මේ වෙනස බලා ගන්න ඕනි ඈස, ඔහුට බල කරන්නට විය. රථය මෙන්ම රියදුරාද, නව පනක් ලද දේශයට, අනුකූලව, නිර්මිතව ඇත. රියදුරු කථාවක ආරම්භයක් අපේක්ෂාවෙන් සිටී. නමුත් මේ මහ වෙනස, ඔහුට රියදුරු... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

Foreign Secretary Level Talks between India and Pakistan
By Afshain Afzal
 Despite all pressures and coercive measures to fail any dialogue between two potential defence allies, Pakistan and India are once again going to have Foreign Secretary level talks, tentatively on 25 August 2014. The military brass and secular parties are much aggrieved to see Prime Minister Mr. Narandra Modi and his counterpart, Mr. Muhammad Nawaz Sharif applying new theories of international politics and political science that as sovereign Muslims and Hindus neighbours, Pakistan and India are not threat to each other. In other words, all theories relating to religion as instrument of clash between civilizations are... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

The Muslim Council of Sri Lanka condemns reported evictions of Christians by ISIL
Press Release -The Muslim Council of Sri Lanka
The Sri Lankan Muslims and the global Muslim community are shocked and dismayed by reports that the Islamic State in Iraq and Levant (ISIL) has ordered the forceful eviction of Christians in Mosul and Yazidee community and other provinces. This action is against the vehemently condemns this act of barbarism and calls upon the ISIL and other groups to desist from ethnic cleaning of non--‐Muslims in Iraq. There is no place in Islam to commit injustice against any people. The rights of all as per the teaching of Islam are unambiguously... -Full Story-
(LankaWeb - 18/08/14)

Forge Civil Society Activity Foiled in Sri Lanka
... -Full Story- (https:/youtube.com/ - 18/08/14)

Pakistan anti-government protests draw determined crowd
... -Full Story- (Reuters - 18/08/14)

Pope warns Catholic clergy to be humble, not hypocrites
... -Full Story- (Reuters - 18/08/14)

Interview-“Muslims Pose A Threat In Sri Lanka”
Pranay Sharma Interviews Galagoda Aththe Gnanasara
Just like in Burma, the recent years have seen the unrest between the Buddhist majority and the Muslim minority on the upswing in Sri Lanka. Galagoda Aththe Gnanasara, general secr­etary of the Sri Lankan ultra-nationalist Buddhist organisation Bodu Bala Sena (BBS)—Sinhalese for Buddhist Power Force—actually claims to perceive an international Islamic conspiracy that aims at marginalising the Buddhists in Sri Lanka. He believes his organisation can unite all the Buddhists of the island and turn them into a nationalist force, thus countering this ‘foreseen’ Islamic threat.... -Full Story-
(outlookindia.com - 18/08/14)

India to Restore Rail Link to Jaffna by Mid-Oct: Consul Gen
By P K Balachandran
COLOMBO: India will be fully restoring the Colombo-Jaffna rail link by mid-October this year, said S D Moorthy, the Indian Consul General in Jaffna, in his Independence Day address at the North Sri Lankan Tamil town.... -Full Story-
(newindianexpress.com - 18/08/14)

Cops Gone Wild
Paul Craig Roberts
Update: I have received four or five emails from readers who complain that the person in the photo is not the person who the cops murdered in Ferguson. They might be correct. If so, the lesson is that not even the American presstitute media’s photos are reliable. The photo that heads my article, Cops Gone Wild, allegedly is a photo taken in Ferguson during the daylight when another goon thug squad pointed their military weapons at point blank range at another black youth with his hands up. Whether or not the media photo was a correct... -Full Story-
(paulcraigroberts.org - 17/08/14)

Disunited Nations Organisation.
By Charles.S.Perera
United Nations Organisation ceased to exist the day George Bush with false evidence of  an imagined Iraq’s stock pile of weapons of mass destruction provided by the UK Prime Minister Tony Blair stepped over UN to wage a war against Sadam Hussain of Iraq. The President Barrack Obama  did nothing to revive the UNO after  the debacle of George Bush. He instead made UNO an unofficial  Agency of the US State Department  making a  puppet of its Secretary General. The President Barrack Obama who every one expected would change the aggressive United States foreign policy,  made it... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

The freedom with which Sri Lanka’s Media denigrates Sinhala Buddhists
Shenali D Waduge
The freedom with which Sri Lanka’s Media denigrates Sinhala Buddhists §  There are accusations that there is no media freedom in Sri Lanka. §  There are accusations that the majority are discriminating the minorities in Sri Lanka. §  There are accusations that the minorities are unable to voice their views in Sri Lanka.  The following headlines are for readers to decide if this is the freedom that is claimed to be denied.  The below specimen samples are just but a handful of hundreds of other online and even print name calling.  Buddhist monks have... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

Buddhists, victims of HATE SPEECH and Media manipulation
Shenali Waduge
They say you cannot fool the people all of the time and the recent announcement by a Minister who thinks he is doing a favour to those he closely associates with is like a blessing in disguise for the real victims of hate speech and the likelihood that it is going to boomerang on the very authors of the proposed hate speech legislation is something they have not yet taken into consideration. Almost 50 years ago the Press Commission Report of 1964 revealed some startling truths on the conduct of the Press and its manipulative activities, which... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

OHCHR Investigation on Sri Lanka
 Vajiragnana Warnakulasuriya, Melbourne Australia
UNOG-OHCHR The Chairman, Dear Sir/Madam Your mandated inquiry into alleged Human Rights Violations is for the period year 2002 to May 19th 2009. You have exceeded your authority by extending this period 15th of 2011, obviously your intention is to pry into internal affairs of Sri Lanka administration. It has been crystal clear since the conclusion of the brutal conflict in Sri Lanka all UN affiliated organizations have been parroting the concocted allegations against Sri Lanka word to word as they appear on the Tamilnet online forum!  Your obstinate decision without paying attention to... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

MH17 - We know with 99% certainty who shot down MH17
SAKER
Though we don-t have all the answers (yet), there is already a great deal of evidence out there about what happened (and did not happen) to MH17. Martin John sent me this very well-made summary of what is known at this time and I hope that you will find this synthesis interesting. A big thank you to Martin John for this very well-made video!... -Full Story-
(vineyardsaker.blogspot.co.uk - 16/08/14)

THE ROVING EYE-Vanishing point
By Pepe Escobar
First, passenger airliner MH370 vanished from Planet Earth. Then MH370 vanished from the news cycle. First, MH17 was shot down by "Putin-s missile" - as Planet Earth was told. Then MH17 vanished from the news cycle. Where-s Baudrillard when we need him? Had he been alive, the dervish of simulacra would have already deconstructed these two Malaysian planes as mirror images; from absolute vanishing to maximum exposure, then vanished again.... -Full Story-
(atimes.com - 16/08/14)

In response to the news bulletin of the 12th Augest 2014 under the caption "Buddhist extremists oppose Pope’s visit to Sri Lanka"
Vajiragnana Warnakulasuriya, Melbourne
In response to the news bulletin of the 12th Augest 2014 under the caption "Buddhist extremists oppose Pope’s visit to Sri Lanka" I posted the following. http://www.ucanews.com/news/sri-lankan-buddhists-up-in-arms-over-papal-visit/71654 If the Holy See has been invited by the Government I don’t think non-Catholics have any objections to that. Buddhists are tolerant; they have been co-existing with all religious denominations in Peace and Harmony for many many years. Since of late it is becoming obvious that the minority religious groups have started to misappropriate the goodwill that existed between these two groups by capitalizing on the wrath that the... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංගේ දෙවන කෙටි කතා සංග්‍රහය ජොනතන් හාකර්ගේ මරණය ඇතුළු තවත් කෙටි කතා
මංජුල වෙඩිවර්ධන ඇන්සි ප්රංවශය.
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංගේ දෙවන කෙටි කතා සංග්‍රහය  ජොනතන් හාකර්ගේ මරණය ඇතුළු තවත් කෙටි කතා ගොඩගේ ප්‍රකාශකයන්   විසින්  මුද්‍රණද්වාරයෙන් එළි දක්වා තිබේ. මෙම කෙටි කතා සංග්‍රහය පෙරවදනක් සපයන මංජුල වෙඩිවර්ධන  මෙසේ අදහස් දක්වයි. .   රුවන් එම් ජයතුංග නම් වන දේශසීමා බිඳහෙලන චෙකොෆියානු සාහිත්යශකරුවා.  ස්වකීය  ෆ්රොවයිඩියානු සමාජ විශ්ලේෂණයන් යළි වරක් සාහිත්ය  සමාජය හමුවේ විනිෂ්චය පිණිස තබා ඇත.  පරිවර්ථනීය කෘතියක ධ්වනි නැංවෙන නාමයක් පෙරටුකොටගෙන ය.  « ජොනතන් හාකර්ගේ මරණය » කැටුවැවිත් සිංහලෙන් ජීවිතය ලිහා පහදන වෛද්යවරයා සිය වෘත්තියේ සිමා මායිම් පුළුල් වීමට සමාන්තරව සාහිත්යල භාවිතයද විස්තාරණය කර පෙන්වයි. එනයින් ගත් විට ඔහු සිය සාහිත්ය... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

What is love; “You just have to wait, love does not come easy.”
Dr Hector Perera             London
According to theoretical physicist and science writer, Jim Al-Khalili, ‘Love is chemistry’. Then he says, biologically, love is a powerful neurological condition like hunger or thirst, only more permanent. We talk about love being blind or unconditional, in the sense that we have no control over it. But then, that is not so surprising since love is basically chemistry. While lust is a temporary passionate sexual desire involving the increased release of chemicals such as testosterone and oestrogen, in true love, or attachment and bonding, the brain can release a whole set of chemicals: pheromones,... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

INVESTIGATE THE JVP DURING THE 1987 - 1992 PERIOD
Nalin de Silva Courtesy The Daily News
 The UNP, TNA, JVP and some other political parties are propagating various stories on Paranagama Commission that has been appointed to investigate into what happened during the humanitarian operations, especially with regard to those who disappeared and losses of property. The official terms of reference of the Commission may not be the same as above but essentially it has to look into the disappearances of individuals and property losses.  What is interesting is that there are not many complaints from Mannar area where Bishop Rayappu Joseph claims that there was a... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

Life Abroad - Part 91 ON HIS BIKE ALL THE WAY TO UK!
Dr.Tilak Fernando
Arthur L Alvis in his youth reached his 'dreamed land' (England) in 1954 converting his young and mighty calf muscle power into the pedals of a push (Raleigh) bicycle, which he used to boast about as energy generated out of 'Kiri Kos' (Jack curry) and 'Kurumba Londha' (Kernel of young coconuts)! Using his 2 HP calf muscle power, it took him over eighteen months to cross over fourteen man made frontiers from Colombo before he could reach England. It was a challenge and a dream he had to fulfill which became a fixation in his mind... -Full Story-
(LankaWeb - 16/08/14)

CNN Goldman Sachs & the Zio Matrix
Dr.David Duke
... -Full Story-
(https:/youtube.com/ - 16/08/14)

In America, corporate’s are THE Government
Shenali D Waduge
It would be a shock to most Americans when eventually 300million people realize that they have been and are being fooled and manipulated. If anyone were to say “the US Government is run by Wall Street, mega corporations, their lobbyists and the super-rich” they are certainly not far from the truth. The knowledge of this should drive home why countries are being invaded and companies end up gaining the contracts while placing their own American soldiers in harms way. It should also make people begin to realize why freedom of speech, monitoring and surveillance systems through... -Full Story-
(LankaWeb - 15/08/14)

රාජිත සේනාරත්නගේ කෝටි සීයේ මාළු ලෑල්ල
චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම
විමල් වීරවංශ ඇමති වරයාගේ වෙබ් අඩවියට අනුව රාජිත, වාසු, ඩිලාන්, එස් බී, රාවුෆ් හා බතියුතීන් යන හය දෙනා විසින් බොදු බල සේනා බලවේගයට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම සඳහා කැබිනට් උප කමිටුවක් පිහිටු වීමට යන බව එලි විය. කැබිනට් එකේ අගමැති ද ඇතුළු නොයෙක් ආකාරයේ තක තිරුවන් සිටිනා බව අපි දනිමු. නමුත් මෙසේ බොදු බල සේනාවට එරෙහිව කැබිනට් හතුරන් හය දෙනෙක් වෙනම කොටසක් වශයෙන් ක්‍රියාකිරීමට තීරණය කිරීමත් ඒ සඳහා ඉඩදී ජනාධිපති නිහඬව සිටීමත් කොසොල් රජතුමාගේ සීන දාසැය මතක් කර දේ. එවැනි ක්‍රියාවක් නැවැත්වීමට හැකියාවක් ජනාධිපතිට නැද්ද? එසේ නැත්නම් එය ජනාධිපති විසින් බළලුන් ලවා කොස් ඇට බා ගැනීමට කරන උත්සාහයක්ද?... -Full Story-
(LankaWeb - 15/08/14)

නියගය මහා සම්පතක් කර ගනිමු.
චන්දුසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි.
නියගය ජනතාවට මහා පීඩනයක් ගෙනදෙන බව අපි දනිමු. මේ පීඩනයට මුහුණ දීම‌ට මෙරට ජනතාවට වසරකට වරක් හෝ දෙවසරකට වරක් අනිවාරයෙන්ම සිදුවේ. මේ සිදුවීම නියගය බල පවත්වන ඒ ඒ පලාතරවල ජනතාව මත මහා පීඩනයක් ඇති කරන අතර, ඒ සමගම, රජය ඒ ඒ ජනතාවට සහන සැලසීමේ කටයුතු වල නියලේ. ඒ සමගම විපක්ෂය ජනතාවට, මේ පත්ව සිටින අර්බූදයෙන් ගලවා ගැනීමේ කටයුතුවල නියෙලෙනවා වෙනුවට, රජයට නියගයේ වරදද පවරමින් සිටී. නියගය යනු යලි නියගයක් සෑහෙන කාලයකට රටට උදා නොවීමට කටයුතු කල හැකි මහගු අවස්ථාවකි. මේ අවස්ථාවේදී රජය කල යුතු වන්නේ, සිය රාජ්ය බලය යොදා, වෙනත් ව්යාපෘතිවල ඇති මුදල් යොදා හෝ... -Full Story-
(LankaWeb - 15/08/14)

More Views.......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WRITTEN SUBMISSIONS OF COUNSEL GOMIN DAYASRI IN THE LANDMARK SUPREME COURT CASE IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
SC/ Appeal No: 21/13
-Full Story- (LankaWeb - 03/10/13)

WRITTEN SUBMISSIONS OF COUNSEL GOMIN DAYASRI IN THE LANDMARK SUPREME COURT CASE IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA - PART II
ANALYSIS OF APPENDIX II
-Full Story- (LankaWeb - 03/10/13)

FOCUS - Impeachment of Chief Justice in Sri Lanka
Read the Full Report Enter

God Particle and God like properties & Comments
Nalin de Silva. Courtesy The Island
-Full Story- (LankaWeb - 18/07/12)
US-India-China and the indian ocean: impact on Sri Lanka
By Neville Ladduwahetty Courtesy The Island
-Full Story- (LankaWeb - 15/07/12)

At last President directs removal of constructions within National Parks
Adaderana... -Full Story- (LankaWeb - 21/10/12)

Vandalism of Sinharaja Forest started
සිංහරාජය දෙකඩ කරන මහාමාර්ගයේ වැඩ ඇරඹේ

Please sign this petition to put an end to this horrendous, barbaric act of Environmental Terrorism and become a guardian of this World Heritage treasure the Sinharaja Forest.

The Undersigned -Sunil Vijayapala Australia
To: President Mahinda Rajapakse Republic of Sri Lanka
-Full Story- (petitiononline.com - 26/08/11)
Vandalism of Sinharaja Forest-Sunil Vijayapala Australia-Full Story ( Lankaweb 7/08/11)

FOCUS
Which religion is the best? -Very wise words from a great Sage.http://www.lankaweb.com/news/items12/Yourreligionisnotimportant.pps
SLG Officials Theory conveyed through Dr. Telli C. Rajaratnam on LankaWeb Policy Prof. Hudson McLean-Full Story- (LankaWeb - 20/02/12)

LIKE THE WEST ASKING SRI LANKA TO SUBMIT ITSELF TO AN INTERNATIONAL WAR CRIMES INVESTIGATION, WE ASK THE CHANNEL FOUR TO SUBMIT ITSELF TO AN IMPARTIAL INVESTIGATION ABOUT THE ‘KILLING FIELDS OF SRI LANKA’ VIDEO
MEDIA RELEASE - SRI LANKA SUPPORT GROUP, CANBERRA
-Full Story- (LankaWeb - 13/07/11)
Sri Lanka: Recent accusations and some relevant facts
Published in June 2011 News Letter of New Zealand Society for Peace, Unity and Human Rights in Sri Lanka-Full Story- (LankaWeb - 02/07/11)

An Indian eyewitness account of the last 70 hours of Terrorist War in Sri Lanka .FINAL HOURS
B. MURALIDHAR REDDY in the war zone
-Full Story- (frontlineonnet.com/ - 08/06/09)

Final assault .

B. MURALIDHAR REDDY in the war zone

-Full Story- (frontlineonnet.com/ - 08/06/09)
The war is over
With the death of LTTE chief Velupillai Prabakaran, the militant campaign for a Tamil state in Sri Lanka seems to have come to an end. -Full Story- (frontlineonnet.com/ - 08/06/09)
LTTE RISE & FALL -Full Story- (frontlineonnet.com/ - 08/06/09)
Where is Prabakaran?
-Full Story- (frontlineonnet.com/ - 08/06/09)

ජනාධිපති මැතිවරණ උණුසුම් පුවත් in Sinhala'

Great Power Confrontation in the Indian Ocean: The Geo-Politics of the Sri Lankan Civil Warby Mahdi Darius Nazemroaya -Full Story- (globalresearch.ca - 25/10/09)

"Poor Hillary the Victim"
by Hela Puwath
 We think it is appropriate time for Lankaweb viewers to be reminded of Hillary Clinton's views of the LTTE terrorists, now that it has become a little clearer as to the reason for her views.  This is very appropriate specially for those who view Mrs. Clinton as "Poor Hillary, the Victim"  Appreciate if you would share the Youtube video with your readers, with the heading:  "Hillary Clinton on TAMIL TIGERS"

Visiting the Vavuniya IDP camps: an uplifting experience
N. Ram

The photographs by Thilak Bandara – taken during our visit on July 1, 2009 to some of the Zone 1 IDP camps on the outskirts of Vavuniya town in Sri Lanka’s mainland North – speak for themselves. They are testimony to the Sri Lankan government’s efforts, with international assistance, to care for a brave and resilient Tamil community, which will be resettled and rehabilitated in the next few months through an ambitious programme.
-Full Story- (hindu.com - 04/07/09)

More Latest News......... | Forum Archives

Watch Rupavahini LIVE | Watch ITN Live

Sri Lanka - An Opportunity you should not miss

Don't Miss Sri Lanka Lagoon crab in Colombo

sinhala
Get Sinhala

New Meditation and Sri Lankan History books:
Prof. Sunil J. Wimalawansa,
-Full Story- (LankaWeb - 01/09/12)

Paticca Samuppada Model Offers a Superb Approach to Analyze Universal Phenomena-By Shelton Gunaratne, professor emeritus at Minnesota State University Moorhead-Full Story- (LankaWeb - 15/05/12)

‘Asoulity’ as Translation of Anattā: Absence, not Negation
Prof. Suwanda H J Sugunasiri (Canada)-Full Story- (LankaWeb - 01/09/12)

Read More about experimental work conducted at University of Kelaniya

Quantum Physics in the Sinhala Buddhist culture
. -Full Story- (LankaWeb - 14/02/12)
Wave-particle duality of nature challenged at Kelaniya University

-Full Story- (LankaWeb - 02/02/12)

On-the-spot investigations of forged deeds
‘If any party has threatened you and made you to part with your legal property under duress or used force to evict you from such property you are requested to lodge a complaint to the following officers of the CID on the given telephone numbers or through a fax message - CID -DIG on 011 2328138 -Fax 011 2326937,’ DIG Kulatilaka said. The special Investigation Unit Nos-011 2320141 upto 4 and FAX - 011 2380380.

Sri Lanka official language translator-Enter
Lies Agreed Upon-part 1-Full Story- (youtube.com - 03/08/11)
Lies Agreed Upon-part 2 -Full Story- (youtube.com - 03/08/11)
Lies Agreed Upon-part 3. -Full Story- (youtube.com - 03/08/11)
Lies Agreed Upon-part 4. -Full Story- (youtube.com - 03/08/11)

An Anthology of Sri Lankan English Literature and history of Sri Lanka’s English literature
Full Story

Arsenic in Drinking Water
Sri Lankan legislator claims cyanide in addition to Arsenic and Mercury in pesticidesAthureliya Rathana  Thero - A Buddhist monk legislator-Full Story- (LankaWeb - 06/08/11)
What you should know about arsenic in Drinking water- the truth
Samarasinghe
Arsenic poisoning brings with it other complications: liver and spleen enlargement and cirrhosis of the liver; myocardial degeneration and cardiac failure; peripheral neuropathy affecting primary sensory functions; diabetes mellitus and goitre; and skin cancers.If such diseases are common in your area, get your ground water tested by a certified authority. -Full Story- (LankaWeb - 01/08/11)


"Who will guard the guardians?" asked Roman satirist Juvenal. Now we must ask, who is watching Human Rights Watch, We will.
VISIT http://www.hrw-watch.com/


Amnesty and HRW may research their material and appear to be neutral in their assessments every time, no one can really evaluate their impartiality unless one sets out to investigate their background funding, behind-the-scenes researchers and the influences under which they operate. Read "Gutter Tactics of Amnesty International (AI) in Sri Lanka"
http://www.ai-watch.net/

VISIT

Disclaiming article on Sri Lankan History-Prof. Manouri Senanayake

Sri Lanka- Small Miracle
Please visit our Youtube channel
Small Miracle
Sri Lanka, part-1
Sri Lanka, part-2
Sri Lanka, part-3
Sri Lanka, part-4

 

Gap Year Gap Year Gap Year
Free Free Free
Teaching English Positions For Gap Year students

The Island of Sri Lanka is a small universe; it contains as many variations of culture, scenery, and climate as some countries a dozen times its size. Lovely beaches, beautiful landscapes, impressive ruins, a vibrant culture and charming people no wonder Sri Lanka is a small miracle
We will help you to locate your gap year work in Sri Lanka -Enter
or
Batuwangala e-village Project

Beginning and growth of civilization in Sri Lanka
123,000 BC - Oldest human found in Lanka - Pathirajawela in the deep South.
12000 BC - MaduruOya findings World's oldest findings of the use of Steel, Copper, and irrigation technology
7500 BC - Connections between Cambians, Sri Lankans, Ramayanaya & Mahabharataya The first wave of migrants to Sri Lanka from north India, were from the Yadu family from Gujarat. Yadus dominated the southwest of India (which included Gujarat, parts of Maharashtra and Rajasthan up to Mathura, just south of Delhi).
6000 BC - Lankan city on Mahamevuna Uyana - Archeologists uncovered 35 feet under the present Mahamevuna Uyana in Anuradapura,
3000 BC - Sigiriya is considered the AlakaMandava of the Ravana
2517 Ramayanaya and Sri Lanka According to Ramayana story, Ravana, the king of Sri Lanka, belongs to a family of migrants from North India who had close connections with region of the Yadus,
2517 BC - Ravana gets killed in Balangoda during March, 2517BC Ravana, while attending to the wounds suffered in combat by Vibishana (his brother) in Balangoda,
1000 BC - Sri Lanka has the latest technology : Iron technology is evident in SL
900 BC - Anuradapura, a major town of, at least 10 Hectares (25 Acres). Anuradhapura was at least 10 ha in extent by ca. 900 BC (perhaps much more). By then prehistoric stone tool technology had been completely superseded by that of iron
700 BC - Anuradapura Town, 50 Hectares (125 Acres) .
600 BC - Earliest Proof of Brahmi writing in Lanka At 600-500 BC, the very first appearance of writing (in Brahmi letters almost identical to the Asokan script 200 years later) marked the beginning of the Early Historic period. This writing, radiocarbon dated on charcoal and checked by thermoluminescence dating, is inscribed on potsherds signifying the ownership. Among the names, was Anuradha.
483 BC - Vijaya lands in Sri Lanka. Girihadu Seya is built in Thiriyaya. Buddha's relics are enshrined in Mahiyanganaya Dagaba Sarabu Maharahatan Vahanse picked Budda relics from the burning cortege and arrived in Mahiyanganaya
-For Full story go to -

All Sri Lankans, beware asbestos products!!!, For More information go to Mesothelioma.com

Mesothelioma Web.

A LETTER TO THE DIASPORA AS SRI LANKA CELEBRATES END OF TERRORISM
- Shyamalee Tudawe-Full Story- (dailymirror.lk - 09/06/09)

API WENUWEN API!
- Shyamalee Tudawe-Full Story- (dailymirror.lk - 09/06/09)

JAYAWEWA! WAKING UP FROM A THIRTY YEAR NIGHTMARE - Shyamalee Tudawe-Full Story- (dailymirror.lk - 09/06/09)

Presidetial Election News in Sinhala
ජනාධිපති මැතිවරණ උණුසුම් පුවත්

ලංකාවෙබ් කෘති වියමන
The LankaWeb Forum
Join our new multi lingual forum for discussions and polls on the latest topics

If the following Sinhala Unicode fonts does not appear clearly Please Enter Here

Visit
Sri Lanka News Online
Sri Lankan Recipes web site

TALKING POINT

03rd june 2009 Sri Lankan Victory Celebration at the Galle face : Victory Parade-Full Story- (youtube. - 06/06/09)

PLEASE PASS ONTO MANY SRI LANKANS (ESPECIALLY THOSE LIVING OVERSEAS) AS POSSIBLE.
Its now our duty to help the govt quickly so that we minimise the possibilities of other countries influencing and the IMF providing the loan on various conditions which may not be the best for our country. -Full Story- (The LankaWeb - 06/06/09)

A WORD OF WARNING TO AIR TRAVELLERS PASSING THROUGH SINGAPORE AIRPORT
By Dr. Tilak S. Fernando-Full Report-
(The LankaWeb-05/02/09)

Beware of prepaid mobile phone accounts in Sri Lanka
Is the island's one of the leading mobile phone service provider, surreptitiously fleecing its customers?

Sasanka De Silva, Sultanate of Oman.-Full Report-(The LankaWeb-29/11/08)

More...

Q+A-What is fate of civilians trapped in Sri Lanka's war? .-Full Report-(reuters.com-01/04/09)

What is the fate of civilians trapped in Lanka's war
Here are some questions and answers about the people:

HOW MANY ARE TRAPPED?
WHY HAVEN'T THEY FLED ALREADY?
WHY HAVEN'T THEY FLED ALREADY?
HOW MANY HAVE BEEN KILLED OR WOUNDED?
WHAT RISKS DO CIVILIANS FACE?
WHAT IS BEING DONE ABOUT THEM?

.-Full Report- (Source ::: REUTERS-22/03/09)

 Lankaweb Special

The Charges against Eric Solheim, by Karuna Amman, are .
In our report we reveal evidence about the Norwegian funding of the LTTE terrorist organization.
.
-Full Story-

 

Ranil's Ambition


and more..

PROVINCIAL COUNCIL ELECTIONS – 2009 Latest Results

Terrorism


Mothers of children forcibly held by the LTTE demand their immediate release during an agitation held opposite the Nallur Kovil in Jaffna recently. The agitators had gathered in their thousands, marched along the streets in Jaffna and handed over two petitions to the UN and Red Cross offices in the town before proceeding to the Kovil for a demonstration. (Courtesy The Island 06-02-2009)

and more..

The Opium War,-Full Story- (The WSU - 08/06/05)

Detailed map of Mullaitivu.-Full Report-(The LankaWeb-18/02/09)
 

THE REPUBLIC OF SRI LANKA A VEDIC ASTROLOGICAL READING [Spring 2008]
Andrew Kirk -Full Report-(The LankaWeb-01/12/08)

Tsunami Disaster Relief -Hela Sarana-UK

Lankaweb Recommended Buddhist sites

The Temple of the Victory of Truth Dharma Vijaya Buddhist Vihara-Los Angeles
Enter

Buddhist temple in Michigan USA Centre for inner peace -Listen to Dhamma Chanting -Enter- (LankaWeb - 13/02/06)

The Buddhist Society of Western Australia
.-Enter- (The LankaWeb - 13/02/06)

Walter Jayawardana

& more...

H. L. D. Mahindapala
Editor, Sunday and Daily Observer (1990 - 1994). President, Sri Lanka Working Journalists' Association (1991 -1993). Secretary-General, South Asia Media Association (1993 -1994)

British MPs debunk Tiger propaganda -Tamils in camps betteroff than in the hands of Tigers:
H. L. D. Mahindapala .-Full Story- (The LankaWeb - 08/05/09)

Mahindapala

Slow aid delays post-tsunami rebuilding: Lanka

All Sri Lankans, beware asbestos products!!!, asbestos products are still legal in Sri Lanka-Full Report-(MESOTHELIOMAWeb-16/03/09)

Tsunami and safety: beware asbestos products in the clearance and reconstruction

Paul Blackaby. -Full Story- (The LankaWeb - 30/03/05)

WHO release on the tsunami and asbestos

SUPPORT DHAMSARA MONTHLY BUDDHIST NEWSPAPER
Local Annual subscription fee Rs. 350/- (overseas US $15 or equivalent) Draw your cheque in favour of DAMSARA FOUNDATION and post to - Damsara Foundation, Sri Natha Devalaya, Kandy, Sri Lanka. TP/Fax 094-081-2222608 e-mail dhamsara@sltnet.lk

Bhagavad Gita and management
Mind is very restless, forceful and strong, O Krishna, it is more difficult to control the mind than to control the wind ~ Arjuna to Sri Krishna
-Full Story- (The LankaWeb - 07/02/06)

Lakshman Kadirgamar ASSASSINATION AND AFTER

and More ......


Helabima -A patriotic website in Sinhala
-Enter- (Helabima )
in English
-Enter- (Helabima )

Who says the Sri Lankan Government doesn't look after the welfare of the Tamil Civilians fleeing LTTE control
Shenali Waduge.-Full Report-(The LankaWeb-19/02/09)

WOODSTOCK-THE AWAKENED CITY IN USA
Shripal Nishshanka Fernando -Full Story- (The LankaWeb - 07/06/07)

Knight Templar Leader holding 2008 Sri Lanka Conference to Unite the World's Religions-Full Story- (prweb.com - 18/09/07)

Murali International Fan Club
-Full Story- (Murali - 21/06/04)

Tourist miracles of Sri Lanka
-Full Story- (The Daily News - 01/01/04)

Features

LankaWeb Weekly Editorial

A Time Of Reckoning For All Sri Lankans That Their Nation Is Blessed With Great Leadership May 2nd 2009 .-Full Report-(The LankaWeb Editorial -03/05/09)

Other Editorials


LankaWeb Latest Political Analysis

Sri Lanka's expanding peacetime army By Charles Haviland BBC News, Colombo-Full Story- (BBC - 29/06/09)

A small but significant post-Tiger vote By Sudha Ramachandran -Full Story- (atimes.com - 29/06/09)

Yes, We Can: Answer from Sri Lanka to the International CommunityBy Garvin Karunaratne Ph.D. former Government Agent, Matara District-Full Story- (LankaWeb - 28/06/09)

Navi Pillay and the Tiger's Tail
From: Wick Gankanda To: Mr. Bill Keller Executive Editor New York Times 620 Eighth Avenue New York, NY 10018 -Full Story- (The LankaWeb - 31/05/09)

Finally the masks are off
Ratanapala
-Full Story- (The LankaWeb - 16/05/09)

For More Views

 


"Human Rights Watch, one of the world's best-financed and most influential human rights organizations? It turns out that they cook the books about facts, cheat on interviews, and put out pre-determined conclusions that are driven more by their ideology than by evidence. These are serious accusations, and they are demonstrably true".-Alan Dershowitz Felix Frankfurter Professor of Law at Harvard Law School
http://www.hrw-watch.com/

Amnesty and HRW may research their material and appear to be neutral in their assessments every time, no one can really evaluate their impartiality unless one sets out to investigate their background funding, behind-the-scenes researchers and the influences under which they operate. Read "Gutter Tactics of Amnesty International (AI) in Sri Lanka"
http://www.ai-watch.net/

 

British connection in Tamil Terrorism


Tamil Terrorist flag over British Parliament
Tamil demonstrators calling for an end to the war against Tamil Terrorists
Photo: Courtesy AP)
Emboldened by the political support they receive from British politicians, front organizations of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in London have long before started raising funds for terrorist activities in Sri Lanka by extortion not only from the British capital but also from Tamil Nadu over phone messages originating there. The Tamil terrorists are a nasty bunch of tribal misfits who chase and shoot innocent civilians who run for their lives; who creep in the dark to enter adobe huts and chop the sleeping villagers to death; who pluck infants from their mothers arms while they are sucking their nipples for their feed and dash them on rocks to crack their skulls like cracking coconuts at their Hindu Kovils; who perfected the art of suicide bombing and the body pack that all other terrorists around the world are copying. The truth prevails at lastIF NOT FOR COUNTRIES LIKE USA AND UK, SRI LANKA WOULD HAVE ERADICATED TERRORISM AT THE VERY FIRST INCEPTION , STILL USA AND THE EUROPEAN SELF-STYLED PEACEMAKERS ARE GETTING IN THE WAY OF VICTORY.

Finally the masks are off Ratanapala -Full Story- (The LankaWeb - 16/05/09)

TWO EMISSARIES FROM UK AND FRANCE TWIST THEIR PURPOSE OF VISIT TO SRI LANKA.Malin Abeyatunga.-Full Report-(The LankaWeb-02/05/09)

 

-More Reports-

Partitioning India over lunch

 

Visit Sri Lankan Americans for President Obama
http://www.srilankanamericansforpresidentobama.com/

“No army will come forward to hold talks with a militant group. If India cannot hold talks with the armed separatist groups in Jammu and Kashmir, Assam and Manipur, it also cannot claim moral rights to tell another sovereign nation to hold talks with an armed group,Indian Union Home Minister P.Chidambaram-15th February 2009

Why India is reponsible for Terrorist Problems in South Asia

Indias unconventional war strategy

THE INDIAN WAY- FIRST GANG RAPE OF WOMEN AND CHILDREN, and NOW ASSAULTING THE INNOCENCE- A Sri Lankan Buddhist monk, Pathberiye Gnanaloka Thero, was assaulted by Tamils at the Big Temple in Thanjavur, in Tiruchi, India on Saturday

In Thanjavur, the students and staff, 19 in total, were going around the Sri Brihadeeswarar Temple when a group owing allegiance to the Naam Tamizhar Katchi and the Thamizh Desiya Podhuvudamai Katchi attacked Ven. Gnanaloka Thero, who stood out in the group in his saffron robe.The students were taken to the ASI office near the temple, but the assailants surrounded the office and demanded that the monk be sent out. The incident sent shock waves among devotees and archakas who were witness to the attack.Gnanaloka Thero was asked to change his clothes and sent to Tiruchi along with other students with police escort in vans. As the vehicles entered Tiruchi, two cabs transporting the students were targeted near Ariyamangalam and G Corner, where members of the Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam and Naam Tamizhar Katchi attacked the vehicles with sticks and stones, police said. The front windshield of one of the vans and the rear one in the other were damaged. However,several Indian students who accompanied him had received injuries as a result of the attack, in their efforts to protect the priest. the students were escorted safely to the airport. Video: Sri Lankan monk assaulted in Tiruchi and for your comments

http://www.youtube.com/watch?v=s1z2BWMmwzo

 

Great Power Confrontation in the Indian Ocean: The Geo-Politics of the Sri Lankan Civil War
by Mahdi Darius Nazemroaya
The support and positions of various foreign governments in regards to the diabolic fighting between the Tamil Tigers and the Sri Lankan military, which cost the lives of thousands of innocent civilians, says a great deal about the geo-strategic interests of these foreign governments. The position of the governments of India and a group of states that can collectively be called the Periphery, such as the U.S. and Australia, were in support of the Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE) or Tamil Tigers, either overtly or covertly. Many of these governments also provided this support tacitly, so as not to close any future opportunity of co-opting Sri Lanka after the fighting was over. -Full Story- (globalresearch.ca - 25/10/09)
Liberty, Manawan attackers linked to India: Sanaullah .-Full Report-(dailytimes.com.pk-15/04/09)India blamed for Lahore attacks .-Full Report-(dawn.com-12/04/09)
India has every right to meddle in Sri Lanka: BJP
-Full Report-(expressbuzz.com-13/03/09)
TIBET IN INDIA'S WEB

BY: PREM RAJ Email: premlaliguras@hotmail.com-Full Report-(The LankaWeb-30/03/09)

and more........
This is india
Kissing in public in India has triggered controversies in the past. .-Full Report-(BBC-04/02/09)

The Perfidies of Power: India in the New Millennium &
"Religion, Caste and State"
written by Dr. P. Radhakrishnan Professor, Sociology Madras Institute of Development Studiea 79, 2nd Main Road, Gandhinagar, Adyar Chennai 600020, INDIA
. "EXCERPT
MORE
Shop 0n-line

LTTE HUMAN SHIELD IN OPERATION

Children's Hospital Matara

CHILDREN'S HOSPITAL in Matara is halfway done!
See www.worldchildrensinitiative.org to see exceptional progress.
With your help, this pediatric hospital will soon be finished & begin providing care to many, many Sri Lankan children. Dedicate & memorialize a general ward pediatric bed or specialty bed to complete this future center of pediatric excellence! We have come so far, but we need just a little bit of help from the Sri Lanka diaspora community to help finish this project!
Kanishka Ratnayaka, M.D. World Children's Initiative - Project Peds: Sri Lanka www.worldchildrensinitiative.org kratnaya@cnmc.org

 

The LankaWeb "Focus"

Is it the West that breeds international terrorism?. Here are the true Facts

LTTE propaganda by Human Rights Watch
John MacKinnon.-Full Report-(The LankaWeb-21/02/09)

Full Story

The last Terrorist bastion

Sri Lanka: BBC, CNN and Al Jazeera hear no evil, see no evil - Opinion piece
By Gomin Dayasri.Full Report-(The LankaWeb-26/02/09)
Sri Lanka: Dancing, flag waving, fire-crackers - the joy of victory V for Victory-D for Defeat,

By Gomin Dayasri -Full Report-(ionglobaltrends.blogspot.com-12/02/09)
The Colombians
By Gomin Dayasri -Full Report-(The LankaWeb-27/01/09)
TALKING TO TERRORISTS By Gomin Dayasri Full Report-(The LankaWeb-25/01/09)
INGO INFILTRATIONS INTO NATIONAL SECURITY

By Gomin Dayasri..-Full Report-
(The LankaWeb-25/01/09)

Life after Prabhakaran
By Gomin Dayasri -Full Report-
(The LankaWeb-16/01/09)

International News Mafia
How they distort news reports
-

How they distort news reports
A Collection of Articles

More on LTTE propaganda channelled through foreign media.....

CNN fabricates reports about Georgia and South Ossetia -Full Report-(.pravda.ru-10/09/08)

 

STRENGTHENING AND EXPANDING ICT FACILITIES TO RURAL AREAS IN SRI LANKA VIA "EVILLAGES"
Help a Sri Lankan Villege School
http://www.batuwangala.sch.lk/
http://www.batuwangala.org/
E-mail
info@batuwangala.org
arunabmv@yahoo.com

Post mortem of a scribe
An editor has written an editorial two days after his death!!
Murder of Lasantha Wickrematunga-Full Report

Special features

Book Review
The indispensable book for our confused timesH. L. D.Mahindapala Part 1 -Full Report-(The LankaWeb-11/01/09)
Book Review
Children of Vaddukoddai Resolution slaughtered the fathers H. L. D. Mahindapala Part II -- .-Full Report-(The LankaWeb-11/01/09) Visharada Pundit Amaradeva: Heaven-St(r) uck or In-stream?
Prof. Suwanda H. J. Sugunasiri, Founder, Nalanda College of Buddhist Studies, writing from Toronto, Canada-Full Report-(The LankaWeb-04/01/09)
OIL Prospects in Sri Lanka
A New Mesozoic Sedimentary Basin, Offshore Sri Lanka
-Full Story-
(tgsnopec.com - 07/11/04)

The marine fishery resources of Sri Lanka
-Full Story- (fao - 07/11/04)

 

Tamil Terrorism In Sri Lanka

Visiting the Vavuniya IDP camps: an uplifting experience
N. Ram

The photographs by Thilak Bandara – taken during our visit on July 1, 2009 to some of the Zone 1 IDP camps on the outskirts of Vavuniya town in Sri Lanka’s mainland North – speak for themselves. They are testimony to the Sri Lankan government’s efforts, with international assistance, to care for a brave and resilient Tamil community, which will be resettled and rehabilitated in the next few months through an ambitious programme.
-Full Story- (hindu.com - 04/07/09)

'Lanka ignored warning of Tamil separatism in 1970' -Full Story- (expressbuzz.com - 04/07/09)

The End Battle -The cowardly death of the LTTE chief :
defence.lk
A death of a criminal, who led a murderous group that caused immense sufferings on innocent, is indeed a great relief for those who have to live under constant threat of that group. When, this criminal is one who is responsible for the deaths of over 75,000 people and one who threw a nation to the verge of destruction, the news not only brings relief to the nation, but also the individuals who brought that relief become national heroes. Their effort becomes a legend that would be told from generation to generation. The death of V. Prabhakaran, the... -Full Story- (LankaWeb - 22/06/09)

ANIMATED MAP OF THE END BATTLE

Q+A-What is fate of civilians trapped in Sri Lanka's war? .-Full Report-(reuters.com-01/04/09

and more..

-Political Focus-
Who Perpetuates Tamil Terrorism in Sri Lanka

Political Solution Madness It Is The Time For A Fullstop.

Sri Lanka Guardian Editorial speaks of Prabhakarn as the Tamil National Leader.By Charles.S.Perera-Full Report-(The LankaWeb-30/11/08)

Investigations reveal Sri Lanka Guardian Editor R&AW spies in New Delhi and Chennai-Full Report-(asiantribune.com-23/03/08)

Gareth Evans, President of International Crisis Group (ICG) - Crisis Expert and Export Crisis?Full Story -(The LankaWeb - 26/07/07)

PRO-TERRORIST UNDERHAND ACTVITIES OF UN The International Red Cross,UNESCO and NGOS

-Full Report-

Allan Rock's Accusation

Full Report

UN's Lousie Arbour,
An expanded version of the Sri Lankan responses to the concerns raised in the debate at the United Nations Human Rights Council following the report of Ms Louise Arbour, High Commissioner for Human Rights

-Full Report--

Amnesty International is a big liar- Sri Lankan Government

Amnesty International desecrates Cricket world cup
Full Report

 

LTTE is a ruthless terrorist outfit that has been fighting for mono ethnic separate state for the Tamils living in Sri Lanka since 1983. Two decades of the LTTE's terror campaign against Sri Lankan citizens has cost over 65,000 lives.
Reply to Bruce Fein

Terrorism and more..

 

BUNKER BOUND TERRORIST LEADER'S FINAL MESSAGE FAILS TO IMPRESS EVEN TAMIL NADU
A.A.M.NIZAM MATARA
-Full Report-(The LankaWeb-29/11/08)
Review by A.A.M.NIZAM MATARA

 

Ignorant Iqbal Athas ` self appointed defense analyst` DOES NOT KNOW what he is talking about

-Full Story

Federal Bureau of Investigation
TAMING THE TAMIL TIGERS From Here in the U.S.
-Full Report-
(FBI-22/06/08)

"INTERNATIONAL INDEPENDENT GROUP OF EMINENT PERSONS-A PART OF A CONSPIRACY"

IIGEP: Blow Hot Blow Cold.-Full Report- (The Island- 11/05/08)

Read More...........

Sri Lanka Security Forces
This is an urgent request from our Brothers and Sisters who are fighting for our Country. They are in dire need of foot spray and treatment to overcome foot infections.

Ananda Wickramasinghe Consul General Consulate General for Sri Lanka - Los Angeles Suite 1405, #3250 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA. USA 90010 Phone: 213 387 0213 Fax: 213 387 0216

What the Buddha said in plain English!
More....

'Tell US President-elect Barack Obama not to associate with the LTTE Tamils Black Tiger terrorists'.
We are asking you to sign this petition to help us reach our goal of 1,000 signatures.

Press the Link below
Tell US President-elect Barack Obama not to associate with the LTTE Tamils Black Tiger terrorists'

 

World Politics

The new Cold War-

Whatever happened to the fight against al-Qaeda and radical Islam? That's so old news. Welcome to the new, new Cold War.
.-Full Report-(therealnews.com-04/09/08)

DeLon, The New Revolution
-Full Report-(The LankaWeb-19/07/08)

Analysis by Keerthi Godayaya
Our quest for a foreign policy matching 21st century world order
Enter

 

This about what Anagarika Dharmapala said in 1926-relate it to today's situation and it is such an accurate prediction which has materialized in front of your own eyes!-Full Report-(The LankaWeb-05/06/08)

Hunted down and burnt alive for being a migrant in TUTU's Backyard

Supplementary readings .........

Extremely rare and old footage of Sri Lanka
Tropical Ceylon 1932
-Full Report- (Youtube- 17/05/08)
Charming Ceylon 1931-Full Report- (Youtube- 17/05/08)
Extremely rare and old footage of Colombo, Sri Lanka.-Full Report- (Youtube- 17/05/08)
OLD CEYLON POST CARDS-Full Report- (Youtube- 17/05/08)
Real Beauty of SriLanka (Ceylon)-Full Report- (Youtube- 17/05/08)

 

Supplementary readingHigh Drama in the Human Rights Council of the United Nations

Full Report

Eastern Province Election

Special Supplementary Reading

Monks living in a remote corner of Sri Lanka
Moodu Maha Viharaya: The sun sets in the East for Buddhist temple
opener for most of us. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1794,0,0,1,0
ii) If you prefer to arrange directly with the Hamuduruvo
here is his Contact Info: Ven Kataragama Siri Ratana Thera Moodu Maha Vihare, Pottuvil, Sri Lanka Mobile Phone: (94) 71-647-5857


More on Sri Lankan High Commission in UK

JVP split

AND MORE......

Read
Mawbima Lanka

Pakistan is willing to give anything Sri Lanka asks for...

Unethical conversion and Christian fundamentalism


Unethical conversion
-Full Story- (The LankaWeb - 26/07/07)

Sri Lanka's Child Star In the wake of her first award for a staggering lead performance in Deepa Mehtas Oscar nominated film Water, the now 11-year-old Sarala reflects on the whole experience.-Full Story- (filmstew.com - 05/06/07)

LankaWeb collection of contemporary poems.

MORE contemporary poems

Bodies of beheaded Sri Lankans displayed in Riyadh
IN AL-QAEDA STYLE

Reports

Dr. Kim Howell's Visit to Sri Lanka
Reports

Sacked Minister's Sudden Discovery
The deposed Minister Mr. Mangala Samaraweera's MIG 27 Story Ministry of Defence, Public Security, Law & Order -Full Story- (The LankaWeb - 21/03/07)
Reports

The Frontline

- More Special Reports

Announcing the publication of

DELIGHTFULLY IMPERFECT :
A YEAR IN SRI LANKA AT THE GALLE FACE HOTEL

by Paul Harris

Read more

Video Segment 7517 - Paul Harris on LTTE - 30 minute audio clip
30 minute audio clip - Paul Harris works internationally as a writer and conflict analyst, presently based in Shanghai, China. -Full Story- (lankanewspapers.com - 05/11/07)

 

Chikungunya viral fever is prevalent in the central province, what kind of preventive measure can we adopt now?
Dr.V.W. Jagath Vasanthathilaka. Consultant Rheumatologist General Hospital Kandy, Sri Lanka .
-Full Story- (The LankaWeb - 17/12/06)

All Sri Lankans, beware asbestos products!!!, asbestos products are still legal in Sri Lanka
HALLIBURTON SETTLES ASBESTOS CLAIMS FOR $4 BILLION

According to the National Cancer Institute website, Asbestos is the name given to a group of minerals that occur naturally in the environment as bundles of fibers and can be separated into thin, durable threads. These fibers are resistant to heat, fire, and chemicals and do not conduct electricity. For these reasons, asbestos has been widely used in many industries." Mesothelioma is a cancer of the lining of the lung caused by exposure to asbestos. For more information about asbestos and mesothelioma, visit Mesothelioma Web.

Asbestosis in Sri Lanka
Yakkho.-Full Report-(The LankaWeb-19/03/09)
Mesothelioma and Asbestos
Henry Jayaweera. .-Full Report-(The LankaWeb-18/03/09)

Tsunami and safety: beware asbestos products in the clearance and reconstruction Paul Blackaby. -Full Story- (The LankaWeb - 30/03/05)

All Sri Lankans, beware asbestos products!!!, asbestos products are still legal in Sri Lanka-Full Report-(MESOTHELIOMAWeb-16/03/09)

COMPANY NEWS; HALLIBURTON SETTLES ASBESTOS CLAIMS FOR $4 BILLION
.-Full Report-(query.nytimes.com/-18/03/09)Halliburton settles asbestos claim
By Andrew Cave, Associate City Editor -Full Report-(telegraph.co.uk-18/03/09)

Asbestos claims 'could hit £20bn' in UK
-Full Report-(BBC-18/03/09)


* Contempt Of Court *

PLEASE HELP US BUILD AN ORPHANAGEFOR THE TSUNAMI CHILDREN IN SOUTHERN SRILANKA
Full Report

Brutality which brought disgrace upon the entire Sinhala BuddhistsSinhala

THE ANCESTRY OF RAVANA A close study of the Ramayana, particularly the last book or Uttara Kanda, reveals that Ravana, the enemy of Lord Rama, was not a Dravidian, as many people have thought, but related to the Sri Lanka, who are considered to be Aryans-that Ravana was a migrant to Sri Lanka from the Vedic family of the Yadus, perhaps deriving originally from the city of Mathura south of Delhi. The first wave of migrants to Sri Lanka from the north was from Gujarat and of the Yadu family, which dominated the southwest of India and from the region of Gujarat had access to the sea on which they travelled far in their trading and colonizing ventures. The Ramayana tells the Ravana, the king of Sri Lanka, had close connections with region of the Yadus, which included Gujarat, parts of Maharashtra and Rajasthan up to Mathura south of Delhi.

Historical Development of Sinhala and Scripts click on the links!!
-Beginning and growth of civilization in Sri Lanka
-Unethical conversion violates the UN convention on the right of the child

Bikkhus in Politics........ .

From Oral Tradition to Audio Book-Full Story- (The LankaWeb - 15/06/04)
xxxxx-Full Story- (The LankaWeb - 04/07/09)


Front Page | Latest News | Latest Headlines | Recent News | Weekly Editorial | Classified ads | Politics | Terrorism | LankaWeb Special | Features | London Diary | Sandun Uyana | Antenna | Dhamma Web | Events Diary | Talking Point | Focus | Views | Opinion | Forum
  Lankaweb.com is a community website serving Sri Lankan community world wide. Lankaweb.com operates as a non-profit organisation and volunteers run the web site on part time basis.

We value your comments and suggestions about LankaWeb. Please forward them to editor@.Lankaweb.com
All news material (c) relevant agency/newspaper/author. The LankaWeb is not responsible for the content of external internet sites. News items on Lankaweb.com are from independent journalists and individuals. The views expressed are not necessarily of Lankaweb.com. Lankaweb.com shall not be liable for the accuracy, content or the reliability of any news items or articles. (c) LankaWeb 1996-2012


DISCLAIMER

Copyright(c) 2012 www.lankaweb.Com All rights reserved.
Reproduction In Whole Or In Part Without Express Permission is Prohibited.