නවීන් පිල්ලේගේ දුක හිතෙන භූමිකාව.
Posted on September 26th, 2013

 ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶±  ¶´ ¶« ·Å  ¶© ·’ ¶­ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·’

 ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶º  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ¶¯ ·’ ¶± ¶Å¡  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§ ¶§  ¶´ · ¶¸ ·’ ¶« ·’ ¶º · ¶º.  ¶’  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶© ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·  ¶Å¡ ·’ ¶º · ¶Å ·â„¢ ¶± ¶º.  ¶”¡ ¶º  ¶´ · ¶¸ ·’ ¶« ·’ ¶º ·Å¡,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶¸ ·Æ’ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶º ¶±  ¶± ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·” ¶¯ ¶±  ¶½ ¶¯  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ¶Å ¶º. ¶… ¶´ ¶§  ¶¯ ·” ¶Å¡  ·”ž ·’ ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ¶”¡ ¶º ¶§  ¶´ ·” ¶¯  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž ·  ¶”¡ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶… ¶± ·Å  ¶­ ¶» ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶­ · ·â‚¬ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§ ¶º.

 ¶”¡ ¶º ·’  ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶º ¶§‚   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶¸ ·Æ’ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ·â‚¬ ·” ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·Å  ¶¯?  ¶º ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Å  ¶» · ·Å  ¶±  ¶Å¡ ¶½  ·”ž · ¶Å¡.

 ¶­ ¶¸  ¶”¹ ¶´ ¶± ·Å   ¶» ¶§  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å  ¶¸  ¶´ ·” ¶» ·  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 52 ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·” ¶» · ¶¸  ¶¸ · ¶± ·â‚¬ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·”ž ¶¯ ·” ¶± ·  ¶± ·Å ¶Å ¶­ ·Å ,  ¶‘ ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶¸ · ¶± ·â‚¬ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ·  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶”¹ ¶­ ·” ¶¸ ·Å   ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·Å ¶¯ ·” ¶§ ·”,  ¶­ ¶¸  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶± ·” ¶­ ·” ¶º ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶´ ·”ž ¶­ ·Å   ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·Å  ¶¨ · · ¶º ¶Å¡  ¶´ ·” ¶¯ ·Å  ¶Å ¶½  ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶Å¡ ·Å  ¶º  ¶º ¶±  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­ ¶º ·Å¡  ¶½ ·  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·–  ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶º ¶§,  ¶¸ ·” ¶½ ·” ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡,  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶¸ ·Æ’ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶¸,  ¶½ · ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ·”ž ·’ ¶½ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·’.

 ¶… ¶´  ¶¸ ·Å¡  ¶Å ¶± ·” ¶¯ ·â„¢ ¶± ·”  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ¶Å ¶º.  ¶”¡ ¶º  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶Å ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ¶» ¶§ ¶Å¡  ¶”¹ ¶´ ¶­  ¶½ ¶¯ ·Å  ¶¯ · ¶º.  ¶’  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶º  ¶‘ ¶¸  ¶´ · ¶½ ¶±  ¶» ¶§ · ·â‚¬  ·”ž ·  ¶¶ · ¶¯ ·”  ¶­ ·’ ¶¶ ·’ ¶«.  ¶’  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¸ ¶º  ¶´ ¶¯ ¶± ¶¸  ¶º ¶§ ¶­ ·Å¡,  ¶”¹ ¶´ ¶­ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ¶¸  ¶”¡ ¶º  ¶± ·Å ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶¸ · ¶¢  ¶´ ·”ž ·Æ’  ¶½ ¶¯ ·Å  ¶¯ ·’ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶¯ ¶Å¡ ·” ·” ¶« ·”  ¶… ¶´ ·Å  ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡,  ¶± ¶§ · ¶½ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ¶´ ¶º ·Å¡,  ¶´ ·Å ¶© ·’  ¶´ ·â„¢ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ¶Å¡  ¶Å · ¶½ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ·Å ¶© ¶± · ¶”š ·â‚¬ ·” ¶±  ¶¸ ·Å¡  ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶§,  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶¢ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ¶… ¶º ·’ ¶­ ·’ ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶­ ¶¶ ·,  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶… ¶´ ·Å  ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ¶”¡ ¶º ·’ ¶­ ·’ ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶º ¶± ·”  ¶¸ ·Å ¶± ·â‚¬ · ¶¯ · ¶º ·’  ¶º ¶± ·Å  ¶± ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·Æ’ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·â‚¬ ¶§ ·”ž ·  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å  ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¶ ·” ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡ ¶¸  ¶± · ¶­.

 ¶­ ·â‚¬ ¶¯ ·” ¶» ¶§ ¶­ ·Å   ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶Å¡ ¶® ·  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶… ¶´ ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·â„¢ ¶Å¡ ·” ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å  ¶º  ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·” 50 ¶Å¡ ¶§  ¶… · ·Æ’ ¶± ·Å  ¶± ¶º.  ¶”¡ ¶º ·â‚¬  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å   ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·” ¶­ ·Å  ¶º · ¶± ·” ¶Å¡ ·– ¶½ ·â‚¬  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶±  ¶½ ¶¯ ·Å  ¶¯ ·Å¡,  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶± ·â„¢ ¶½ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶¸ · ¶± ·Å  ¶© ·â„¢ ¶½ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¶ ¶½ ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ¶Å ¶º.  ¶’  ·â‚¬ ¶» ·Å  ·”š 1994 ¶¯ ·” ¶º.  ¶’  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶”¡ ¶º  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·’ 52  ·”ž · ·â‚¬ ·’ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶º ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶”¡ ¶º ¶§  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å   ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·Å¡  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ·  ¶± ·” ¶­ ·Å  ¶º · ¶± ·” ¶Å¡ ·– ¶½  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢  ¶´ ¶¯ ¶± ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ·â‚¬ ·’ ¶º.

 ¶… ·â‚¬ ·” ¶» · ¶¯ ·” 52  ¶´ ·” ¶» ·  ¶”¡ ¶º ¶Å ·Å¡  ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­ ¶º ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶½  ¶’  ·”ž · ¶± ·’ ¶º,  ¶¸ ¶± ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶¸ ¶Å ·”ž · ¶»  ¶º ·  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·Æ’ ·” ·” ¶½ ·” ¶´ ¶§ ·”  ¶Å¡ · ¶» ¶« · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶º  ¶¸ ·”ž ·  ¶¶ ¶» ¶´ ¶­ ¶½  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ·’.  ¶’  ·â‚¬ ¶» ¶¯  ·â‚¬ ·Æ’ · ¶Å · ¶± ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·  ¶”¡ ¶º ¶§,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶¸ ·Æ’ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å   ¶º ¶±  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶¯ ·” ¶¸ ¶¯,  ¶”¡ ¶º ¶§  ¶´ ·” ¶» ·  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 52 ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·” ¶» ·  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶½  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶§  ·Æ’ ¶¸ · ¶± ¶¸  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ·’.  ·â‚¬ ·”ž · ¶¸  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ¶Å¡ ¶½ ¶º ·” ¶­ ·”  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ·’.


One Response to “නවීන් පිල්ලේගේ දුක හිතෙන භූමිකාව.”

  1. Piyadigama Says:

    මොන මල ඉල්ලව්වක්ද මේ UN කාරයෝ ලංකාවේ කරන්නේ? මුන්ට සිරියාවේ, ඉරාකයේ, ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ වැඩ නැතුවටද?

    පිල්ලේ දෙමල ගෑනි ඕකට කඩා පහත් උන දා ඉඳල බැල්ලිගෙ වැඩේම සිංහල මිනිස්සුන්ට අතවර කිරීමයි.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress