Author Archive for Buddhism

Indian High Commission releases Volume II of the Jataka Tales audio book

Saturday, December 3rd, 2022

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, December 3 (newsin.asia): Commemorating the arrival of Most Venerable Sanghamitta Theri in Sri Lanka from India, the second volume of the Jataka Tales Audio Book in Sinhala was released at the Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), the cultural arm of the High Commission of India on December 2. The Audio Book contains […]

More >

බුදුන්වහන්සේ ලොවට දෙසු ප්‍රථම දහමේ ඉතිරිය

Friday, December 2nd, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පලමු ගාථාව 2022 නොවැම්බර් 28 වනදා ලිපියෙන් අපි සාකච්ඡා කලෙමු. එහි අඩංගුවන දෙවන ගාථාවේ අදහස පැහැදිලි කරගැනීමට අපි අද උත්සාහ කරමු. ඇත්තෙන්ම බුදු දහමේ එන විශේෂිත අවස්තාවක් තතාගතයන් වහන්සේ මෙහිදී අපට හඳුන්වා දෙයි. “එතෙ ඛො, භික්ඛවෙ, උභො අන්තෙ අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති’’ එතෙ ඛො […]

More >

බුදුන්වහන්සේ ලොවට දෙසු ප්‍රථම වචන කීපය ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පලමුවන ගාථාව:

Sunday, November 27th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  “ද්වෙමෙ, භික්ඛවෙ, අන්තා පබ්බජිතෙන න සෙවිතබ්බා. කතමෙ ද්වෙ? යො චායං කාමෙසු කාමසුඛල්ලිකානුයොගො හීනො ගම්මො පොථුජ්ජනිකො අනරියො අනත්ථසංහිතො, යො චායං අත්තකිලමථානුයොගො” පබ්බජිතෙන – ආර්ය මාර්ගයට  පිවිසෙන තැනැත්තා  න සෙවිතබ්බා  -. ආශ්‍රය නොකල යුතු ද්වෙමෙ අන්තා – අන්ත දෙකකි කාමසුඛල්ලිකානුයොගො යනු ශරීරයට අධික සැප සම්පත් ලබාදීම බවත් අත්තකිලමථානුයොගො යනු ශරීරයට අධික දුක්දීම බවත් සමහර ගිහි […]

More >

Q & A session 2 – භාහිර ලෝකය හා තුන් ලෝකය

Thursday, November 24th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  Q: බාහිර ලෝකයක් ඇත හෝ නැත යන අන්තවලට මම එකඟ නැත. A: බුද්ධදේශනයේ වැදගත්ම සූත්‍රයක්වන මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කායානුපස්සනාවේ මෙසේ සඳහන් වෙයි (කායානුපස්සනාව තුල ඇති ‘පබ්බං 6ම’ රෑපය අරෑපයෙන් (නාමයෙන්) වෙන්කරන ක්‍රම 6 කි) : ‘අජ්ඣත්තං වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති,  බහිද්ධා වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති,  අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති’ යන්න විමසා බැලීම වටී. […]

More >

සත්‍ය ධර්මයේ විශ්වීය ස්වාභාවය (universality of truth)

Monday, November 21st, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  මෙම ලිපිය ඊයේ (2022 නොවැම්බර් 20වනදා) lankaweb හි පලවූ කාලාම සූත්‍රය තුල ප්‍රකටවන නාම-රෑප පරිච්ඡේදය” සමග සබදී. බුදුන්ගේ දහම ලොවේ සැමට පොදුවේ අදාල විය යුතුය. Universally applicable to all mankind. තතාගතයන් වහන්සේ ලොවේ එක් ජන කොටසක් සදහා පමනක් දේශනා කල දහමක් නැත. ජාති භාෂා ආගම් දේශසීමා ආදියෙන් බෙදී වෙන්වී පවතින ලොවකට පොදුවේ ගැලපෙන […]

More >

කාලාම සූත්‍රය තුල ප්‍රකටවන නාම-රෑප පරිච්ඡේදය

Sunday, November 20th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  භාහිර රෑප හැඩතලයේ ප්‍රතිබිම්භය පංචේන්ද්‍රියන්ගේ ප්‍රසාදනය වීමෙන් ‘ස්ඛන්ධ ක්‍රියාවලිය’ ආරම්භවන බවත් ඒ නිසාම සිතේ රෑප ලෝකය හටගන්නා බවත් අප දැන් දන්නෙමු. ඒ රෑප සංඥාව පෙර මතකය හා ගැලපීමෙන් (විතක්ක විචාර වීමෙන්) භාහිර රෑප හැඩතලයට අනූරෑප නාමය (අරෑප ලෝකය-world of labels) සිත තුල සංකාර වෙයි. විඤ්ඤාණයට හේතුවන මෙම සංකාරය භාහිර රෑප හැඩතලය පිළිබද සම්පූර්න දැනුම […]

More >

භාහිරය අසත්‍යයක් බොරැවක් වන කල රෑප කොයින්ද?

Friday, November 18th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  භාහිරය (ලෝකය) සම්මතයට අයත්ය. එයට ගහකොල සතාසිව්පාවා මෙන්ම විශ්වය හා ස්වාභාවදහමද අයත්වේ. සුලඟ, ආලෝකය, උනුසුම, පීඩනය ආදි ස්වාභාවික සංසිද්ධීන් සියල්ලම සම්මතයේ ඇති භාහිර ලෝකයට අයත්ය. භාහිරය අසත්‍යයක් බොරැවක්බව සමහර දේශකයන් පවසනවිට මේ ස්වාභාව දහමේ සංසිද්ධීන් සියල්ලම අසත්‍යබව ඉන් කියවේ. මෙය සිදුවිය නොහැක්කකි. රහතන්වහන්සේ පිරිනිවන් මඤ්චකයට එළැබෙන තෙක්ම ස්වාභාවදහමේ ක්‍රියාවලියට ලක්වන සම්මත ලෝකයේ වැඩවසයි. […]

More >

Muditha (sympathetic joy) in Buddhism

Wednesday, November 9th, 2022

By Dr. Justice Chandradasa Nanayakkara Courtesy The Island Greed is a burning desire, unquenchable thirst, a craving and lust. People who are greedy want the objects of their desire to provide them with lasting satisfaction so they feel fulfilled, whole, and complete. Greed creates an inner hunger so that that they always seem to be […]

More >

Buddhism stands for universal compassion for all living beings ( all species) and not for selective compassion for only one species i.e. human beings

Tuesday, November 8th, 2022

Senaka Weeraratna The command ‘ Kill and Eat animals ‘ found and endorsed in all Abrahamic religions is a throwback to the primitive hunter-gatherer mindset that prevailed at the commencement of the life of the Homo Sapiens species. Basically, it means you live off other species. But this conduct is morally indefensible for a higher […]

More >

Christian-Hindu-Buddhist leaders seek apology from Taylor Swift for trivializing “karma”

Thursday, November 3rd, 2022

Rajan Zed In a remarkable interfaith gesture, a coalition of Christian-Hindu-Buddhist faith leaders is seeking apology from singer-songwriter Taylor Swift for trivializing karma”, a serious and ancient religious doctrine of Hindus and Buddhists, calling it highly inappropriate. Senior Episcopal priest in Connecticut Father Thomas W. Blake, Hindu statesman Rajan Zed, renowned Buddhist priest Rev. Matthew […]

More >

ධර්මයේ හමුවන භාහිර ලෝකය හා තුන් ලෝකය

Thursday, November 3rd, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  සත්‍යයක් නොවන භාහිර ලෝකයක් පිළිබදව නොයෙකුත් දේශකයන් වහන්සේලා තම දේශනාවල සදහන් කරයි. භාහිර ලෝකයෙන් මිදීම යනු භාහිර ලෝකය අසත්‍යයබව (බොරැබව) අවබෝධ කරගැනීම යයි මේ දේශකයින් පවසයි. මෙසේ කරනා දේශනාවම අසත්‍යයකි. අපෙන් ස්වායත්ත (independent) භාහිර ලෝකයක් පවතී. ඵය රෑප හැඩතල වලින් පමනක් සමන්විත ඵකකි. ස්වාභාව ධර්මයේ සංසිද්ධීන් මත පදනම්වන භාහිර ලෝකය මිනිසා ප්‍රධාන ජීවීන් […]

More >

HOW TO CONTROL THOUGHTS OF YOUR MIND | TRY THIS TRICK | Buddhist story on meditation |

Monday, October 31st, 2022

Words of Wisdom Buddhist story on meditation which can teach you how to control your thoughts. This story can teach you how to control your mind. In this beginners meditation video you can learn to meditate and control your thoughts. This monkey mind story can teach a lot about meditation. Watch and share with your […]

More >

Buddha vs God

Monday, October 31st, 2022

Dutu

More >

New arrangement to inform Nayaka Theros regarding monks involved in anti-religious activities.

Friday, October 28th, 2022

Courtesy Adaderana Minister Vidura Wickramanayaka stated that he intends to propose a mechanism to have the Nayaka Theros informed in the case of an allegation related to monks, through the police, coordinated by the Ministry, and to implement the law against them as well as to take disciplinary action.  The Minister also said that it […]

More >

Manipulations at ‘World Fellowship of Buddhists’ Conference -Buddhism Is Losing Its Voice in Asia

Thursday, October 27th, 2022

By Krishan Dutta Courtsy indepthnews.net Photo: Opening session of the WFB Conference. Credit: A conference participant. Manipulations at ‘World Fellowship of Buddhists’ Conference Buddhism Is Losing Its Voice in Asia By Krishan Dutta BANGKOK (IDN) — The theme of this year’s 30th General Conference of the World Fellowship of Buddhists (WFB) was Buddhism in the […]

More >

Buddhism revived under Modi govt: Global Buddhist body; hails India’s mission

Sunday, October 9th, 2022

Courtesy Rediff India has seen a great revival of Buddhism in the country under Prime Minister Narendra Modi-led government, said a Sri Lankan Buddhist monk as the International Buddhist Confederation celebrates Abhidhamma Day on Sunday. IMAGE: Prime Minister Narendra Modi and Nepalese Prime Minister Sher Bahadur Deuba at the Shilanyas ceremony of the India International […]

More >

“We see great revival of Buddhism in India under Modi govt”: International Buddhist Confederation

Saturday, October 8th, 2022

Courtesy ANI “We see great revival of Buddhism in India under Modi govt”: International Buddhist ConfederationRead more At:https://www.aninews.in/news/national/general-news/we-see-great-revival-of-buddhism-in-india-under-modi-govt-international-buddhist-confederation20221008235750/

More >

Complete Story of Buddhism in Thailand: How Thailand became a Buddhist Country

Tuesday, September 6th, 2022

Bodhisattva Thailand is home to the second largest Buddhist population of more than 63 million, only after China which has the largest Buddhist population in the world. The country is dotted with more than 41000 Buddhist temples and monasteries which house around 350,000 monks. Buddhism has shaped every aspect of the social and cultural life […]

More >

පාණදුරා වාදයේ කාලීන වටිනාකම

Tuesday, August 23rd, 2022

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් විසිනි 1873 අගෝස්තු මස 26 හා 28 දෙදින තුළ පාණදුරේදී ඉමහත් ආශ්චර්යාත්මක පරිවර්තනයක් සිදු විය. ඒ අන් කිිසිවක් නොව අධිරාජ්‍ය විරෝධී සහ දේශීයත්වය නියෝජනය කළ බෞද්ධයන් හා සුදු අධිරාජ්‍යවාදය නියෝජනය කරමින් යටත්විජිත පාලනයේ අනුග්‍රහය ලද ක්‍රිස්තියානි මිෂනාරින් අතර පැවැති මහා වාදයයි. මේ වසරේ දී අප සමරන්නේ […]

More >

2022/05/15 දින අසිරිමත් තෙමගුල සිහිපත් කරමින් වෙසක් පොහෝ දින බර්ලින් බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානයේ සිදු කරන ලද ශීල භාවනා වැඩසටහන

Tuesday, May 17th, 2022

බර්ලින් බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානය 2022/05/15 දින අසිරිමත් තෙමගුල සිහිපත් කරමින් වෙසක් පොහෝ දින බර්ලින් බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානයේ සිදු කරන ලද ශීල භාවනා වැඩසටහන පිණ්ඩපාත චාරිකාව සහ දන්සල යන ආදිය විශාල ශ්‍රී ලාංකික පිරිසකගේ දායකත්වය ඇතිව සිදු කරන ලදි. එම පිංකම් හා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙන්ම ජර්මන් ජාතිකයන් තායි, බුරුම, බංග්ලාදේශ, චීන , ආජන්ටිනා ඇතුළුව […]

More >

Stock market temporarily closed next week

Saturday, April 16th, 2022

Courtesy Adaderana The Security and Exchange Commission (SEC) of Sri Lanka has directed the Colombo Stock Exchange (CSE) to temporarily close the stock market for a period of five business days commencing from the 18th of April. In a statement, the SEC director, Tushara Jayaratne said the Board of Directors of the CSE, by way […]

More >

Controversial New Theory Says Human Consciousness Is … Electromagnetic?

Friday, April 8th, 2022

BY CAROLINE DELBERT Courtesy Popular Mechanics It may sound crazy, but it’s based on science. KATERYNA KOVARZHGETTY IMAGES A molecular geneticist at the University of Surrey says the human “mind” is electromagnetic. Mind-body dualism is one of philosophy’s oldest questions, boosted this time by science. Is the answer as simple as our brains forming an electromagnetic “cloud” during […]

More >

Scientists Finally Have Clues About What We See When We Die

Friday, April 8th, 2022

Daisy Hernandez Courtesy msn.com For the very first time, scientists have recorded the brain waves of a dying person. The recordings indicate that there could be some truth to the statement my life flashed before my eyes” when someone has a near-death experience. The findings, which have been published in Frontiers in Aging Neuroscience, are not comprehensive because the patient […]

More >

Protecting the Authentic Teaching of the Buddha

Monday, January 31st, 2022

Palitha Mapatuna Chapter II of the Constitution of Sri Lanka requires the state to protect and foster the Buddha Sasana; this would imply protecting and fostering the assets of the Buddha Sasana. The Principal Asset of the Sasana: The Authentic Teaching The principal asset of the Buddha Sasana would be the authentic teaching of the Buddha, introduced to Sri Lanka […]

More >

Ling Rinpoche, reincarnation of the teacher of Dalai Lama reaches Sri Lanka

Thursday, January 27th, 2022

Courtesy ANI Ling Rinpoche, reincarnation of the teacher of Dalai Lama reaches Sri Lanka Read more At: https://www.aninews.in/news/world/asia/ling-rinpoche-reincarnation-of-the-teacher-of-dalai-lama-reaches-sri-lanka20220127210819/

More >

‘Father of mindfulness’ Buddhist monk dies aged 95

Saturday, January 22nd, 2022

Courtesy Ceylon Today Thich Nhat Hanh, an influential Vietnamese Buddhist monk, has died at the age of 95. His Zen teaching organisation, Plum Village, said the monk “passed away peacefully” at the Tu Hieu Temple in Hue, Vietnam on Saturday. A prolific author and peace activist, Thich Nhat Hanh, is often referred to as the […]

More >

2022 Kathina sponsorship at Dharma Vijaya Buddhist Vihara

Wednesday, January 5th, 2022

Rev Walpola Piyananda  Dear friends, Dharma Vijaya Buddhist Vihara organization has planned to give the opportunity to a team of youngsters (age 17+) to be sponsors and organizers of the 2022 Kathina ceremony. Our goal is to give full responsibility to this young team for conducting all the tasks and events from the initiation- Kathina […]

More >

“The Gradual Reduction of Anxiety.

Friday, December 10th, 2021

Dhamma talk of Ven. Bhante Wimala  Since 1999 Venerable Bhante Y. Wimala has been the head monk and the spiritual teacher of the Theravada Buddhist Center in Nairobi, Kenya. The Center is located in a beautiful suburb of Nairobi called Loresho, just a few miles away from the city center. The center was built by […]

More >

Role of Theosophists in Buddhist revival in Ceylon.

Wednesday, December 8th, 2021

By P.K.Balachandran/Daily Mirror Courtesy NewsIn.Asia Princeton University Social Anthropologist Prof. Gananath Obeysekere has said that Theosophists led by Col. Henry Steel Olcott introduced a protestant” and purified” form of Buddhism in Ceylon when Buddhists in the island were demoralized” by the disestablishment” of their religion by the British rulers. But Obeysekere’s view is challenged by […]

More >

PM Modi to Host Sri Lankan Prez Rajapaksa in UP’s Kushinagar on Oct 20

Tuesday, October 12th, 2021

Courtesy News18 Rajapaksa will land at the new Kushinagar International Airport which will be inaugurated the same day by Modi. In what will be a major diplomatic visit next week, Prime Minister Narendra Modi and Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa will be in Kushinagar in Uttar Pradesh on October 20. The Sri Lankan President will be accompanied […]

More >

Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress