Author Archive for Gotabaya Rajapaksa

ආනන්ද බෝඩිමේ ගෝඨා අයියා

Saturday, November 21st, 2020

බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරු ගාල්ලේ දෙව්සිරි පීී. හේවාවිදාන ලංඩන් නුවර සිට ලියයි. මා ගාලූ මහින්දයෙන් අස් වී ආනන්දයට ආ දිනය මට කිසිවිටක අමතක නොවේ. මගේ පියා ඞීගසී. හේවාවිදාන මහතා පරිපාලක වශයෙන් සේවය කළ ඉමදුව වව්ලගලවත්තේ නිලනිවාසයේ සිට අපි උදේ පාන්දර 4ට කොළඹ කරා ගමන් ඇරඹුවෙමු. මහින්දයේ පරණ යාළුවන් අත්හැර දමු සිදුවීම ගැන දුකක් සාංකාවක් තිබුණද අලූත් පාසැලේ […]

More >

Lankan President Gotabaya Rajapaksa outlines his domestic and foreign policies

Wednesday, November 18th, 2020

Courtesy NewsIn.Asia The era of betraying war heroes, selling national assets, willingness to accept any deal for short-term gains, allowing foreign forces to interfere in the internal affairs of the country has now come to an end, he said in a special TV broadcast Colombo, November 18 (newsin.asia): The Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa on […]

More >

Sri Lanka committed to protect, sustainably manage natural resources – President tells UN Biodiversity Summit

Thursday, October 1st, 2020

Courtesy Adaderana The Government of Sri Lankan is committed to protect and sustainably manage natural resources, President Gotabaya Rajapaksa said addressing the United Nations Summit on Biodiversity on Friday (30). Sri Lanka is home to two UNESCO Natural Heritage Sites: the Central Highlands, and the Sinharaja Rain Forest Reserve. We are also proud of our […]

More >

Transaction with China doesn’t mean we are tilted: President

Wednesday, September 30th, 2020

Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror President Gotabaya Rajapaksa during a conversation with four newly-appointed Ambassadors to Sri Lanka, today said China came forward to invest in development projects in the country, which was only a commercial transaction though some described it as a pro-China policy. Ambassadors of Republic of Korea, Germany, Holy See and […]

More >

Sri Lanka has potential to become one of world’s leading maritime hubs – President

Tuesday, September 15th, 2020

Courtesy Adaderana Sri Lanka can use its unique locational advantage to become one of the world’s leading maritime hubs, President Gotabaya Rajapaksa said today (15). He pointed out that development goals could be achieved speedily by developing the ports in the country while emulating the world’s most advanced ports as examples.   The President emphasized the […]

More >

President instructs to renovate 5,000 tanks nationwide

Wednesday, September 9th, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabaya Rajapaksa directed relevant authorities to rehabilitate 5,000 tanks scattered across the island following a mechanism combining ancient technology and modern scientific methods. In parallel to this initiative, the National Food Production Contribution Programme” covering 120,000 abandoned paddy lands will also be launched. Tanks will be rehabilitated under Wari Saubhagya” programme. […]

More >

>Double Decker bus library – President grants request of a school girl in Medirigiriya (Video)

Monday, August 3rd, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabhaya Rajapaksa today took action to provide a library to Sirimavo Bandaranaike Primary School following a request made by a student during his recent visit to Medirigiriya.<br /><br />A special feature of this library is that an old double decker bus has been repaired and made use for the library.

More >

Hambantota district will be among four great Commercial Cities -President (Video).

Sunday, August 2nd, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabaya Rajapaksa says that the Hambantota district will be developed as one of ‘Four Multi-dimensional Commercial Cities’ that was expected to be function as International Coordination Centres. Colombo, Jaffna, and Trincomalee are the other districts expected to be developed as ‘Four Multi-dimensional Commercial Cities’.  The President further said that the government […]

More >

Will not allow destruction of country’s historical heritage – President

Saturday, August 1st, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa has reiterated that no room will be left for anyone to destroy the historical heritage of the country or to cause damage to places of worship. A comprehensive programme will be designed in order to preserve the heritage of Wellassa whilst protecting places of worship of all faiths, President Rajapaksa […]

More >

Will not abandon quest to eradicate poverty – President

Saturday, August 1st, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa has guaranteed that his quest to eradicate poverty will not be abandoned. Speaking at a public gathering in Badulla today (01), he noted that despite job opportunities for some in the past poor were left behind, the President’s Media Division (PMD) said. President Rajapaksa assured that he will honour every […]

More >

President says he cannot be intimidated

Saturday, August 1st, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabaya Rajapaksa alleges a certain group is attempting to create an issue over the Colombo Port with no valid reason. He stresses that they cannot intimidate him by such acts, says the President’s Media Division.

More >

President’s vision for Monaragala: An agro-based modern economy

Friday, July 31st, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabaya Rajapaksa revealing his development vision for the district of Monaragala says that he will establish an agriculture-based modern economy thereby attracting youth to farming instead of leaving it. President states that his policy is to develop agricultural economy with the potential to produce a high standard harvest using minimum land […]

More >

President pledges to develop Kelaniya while preserving historical heritage

Thursday, July 30th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa stated that the city of Kelaniya will be developed curbing the drug menace and underworld while preserving the city’s historical heritage and pride.  President made these remarks touring Gampaha district for the second time today (30) in support of the candidates of Sri Lanka Podujana Peramuna contesting next week’s Parliamentary […]

More >

President to develop Colombo under systematic plan

Wednesday, July 29th, 2020

Amani Nilar Courtesy Ceylon Today President Gotabaya Rajapaksa stated that the Colombo city will be developed according to a systematic plan, after identifying the major problems faced by the people living in the Colombo district. The President’s Media Division stated that this program aims to address issues such as lack of housing facilities, difficulties related […]

More >

Corruption and malpractices in public sector will be eliminated – President

Wednesday, July 29th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa assures that all the corruption, malpractices and irregularities in the government will be eliminated and establish an efficient public service in the country. President Rajapaksa emphasized that bribery, corruption and irregularities in the government sector will cease to exist and a government dedicated to serve the citizens in a satisfactory […]

More >

Pre-schools to be brought under govt. ministry

Saturday, July 25th, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabaya Rajapaksa says pre-schools will be brought under a government ministry to resolve their problems. He remarked so in response to the representations that were made to him during recent public meetings with regard to issues of pre-school teachers, says the President’s Media Division. At one meeting at the beach park […]

More >

President assures to free the country of drug menace

Wednesday, July 22nd, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa assured to bequeath the future generation a country free from the drug menace. While several measures are already in place to prevent drug infiltration and distribution, President emphasized the country will be freed from drugs similar to that of terrorism, stated President’s Media Division. President made these comments at a […]

More >

Prez assures people protection from COVID-19 pandemic.

Tuesday, July 14th, 2020

Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror President Gotabaya Rajapaksa today assured that the people would be protected from the COVID-19 pandemic by mitigating the risk of the virus spreading in the country, until the pandemic is finally wiped out. He said the government took successful measures in the wake of the virus outbreak long before […]

More >

Heads of workplaces accountable for adherence to health guidelines – President

Tuesday, July 14th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa says that the heads of both government and private entities are accountable for adhering to health guidelines in their organizations in the wake of the current spike in COVID 19 cases.   The COVID-19 virus is prone to spread among groups until adequate and satisfactory containment. Kandakadu Rehabilitation Center is an […]

More >

Priority was safety of life, not employment profile; President addresses ILO Global Summit

Wednesday, July 8th, 2020

Courtesy Adaderana Despite the repatriation of Sri Lankan workers from abroad in the wake of COVID-19 spread made a considerable change to our overall employment profile, Sri Lanka’s aim was to secure the lives of our workforce, President Gotabaya Rajapaksa said. Sri Lanka has a considerable workforce that is employed outside the country. Even during […]

More >

President says agriculture will be country’s priority

Friday, July 3rd, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa says that agriculture will be country’s priority after resolving number of persisting issues and shortcomings affecting it. Issues such as shortage of water supply and fertilizer for agriculture are being addressed by the government, he said. Failure to make payments due to suppliers on time has resulted in delay in […]

More >

President directs CBSL to provide relief for The Finance, ETI depositors

Monday, June 29th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa has instructed the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) to examine and immediately provide relief to depositors of the collapsed financial institutions The Finance and ETI. The President has said that the proceedings should be monitored through a committee set up representing the Presidential Secretariat, the Central Bank, the Treasury, […]

More >

President sets one year deadline for Lanka Salt to earn profit.

Wednesday, June 24th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa has given one year’s time to Lanka Salt Limited which runs at a loss since 2018 to earn profit, the President’s Media Division said. The profit earned by the Lanka Salt Limited in 2016 stood at Rs. 70 million. In 2017 it declined to Rs. 32 million. The organization made […]

More >

Imports restricted: Now commence production – President tells industrialists.

Monday, June 22nd, 2020

Courtesy Hiru News Opportunity is now open to commence productions in many sectors with the limiting of imports of several non-essential items, President Gotabaya Rajapaksa said. As pledged in “Saubhagyaye Dekma” policy statement the way has been paved for a people-centric production economy. The current challenge before the industrialists is to win the domestic and […]

More >

CBSL takes action following meeting with President

Wednesday, June 17th, 2020

Courtesy Adaderana

More >

Do not shirk responsibility of rebuilding the economy – President tells CB chiefs

Tuesday, June 16th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa today slammed Sri Lanka’s Central Bank officials over their failure to put forward even ‘a single proposal’ to rebuild the economy amidst the prevailing global crisis, despite the fact that many tools have been introduced by the Central Banks in countries around the world. We cannot let the health crisis […]

More >

Never requested any bank to grant loans to kith and kin: President.

Monday, June 15th, 2020

Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror President Gotabaya Rajapaksa said yesterday that he had never requested any bank to grant loans to his kith and kin, acquaintances or supporters. The President made this remark during a progress review meeting of the Bank of Ceylon held at the Presidential Secretariat. At the meeting, he said the State […]

More >

Address by President Gotabaya Rajapaksa from the Presidential Secretariat at the virtual ‘High – Level Event on Financing for Development in the Era of COVID – 19 and beyond’ organized by the Prime Ministers of Canada, Jamaica and the UN Secretary General on May 28 th , 2020.

Thursday, May 28th, 2020

President’s Media Division Excellencies, I thank the Prime Ministers of Canada and Jamaica and the Secretary General of the United Nations for convening this meeting. Global trade, tourism, investments and employment have come to a standstill. The pandemic has suddenly disrupted once sustainable businesses and economies, to unsustainable state of affairs. Countries which have been […]

More >

PRESIDENT GOTABAYA RAJAPAKSA TO SPEAK AT THE UN HIGH LEVEL EVENT ON FINANCING FOR DEVELOPMENT IN THE ERA OF COVID 19 AND BEYOND, 28TH MAY 2020

Thursday, May 28th, 2020

Embassy of Sri Lanka 

More >

Need to work with relentless courage to eradicate the coronavirus (Video))

Monday, May 11th, 2020

Courtesy Hiru News President Gotabhaya Rajapaksa emphasized the need to work with relentless courage to eradicate the coronavirus while keeping people’s lives and economy active. The President pointed out that the economic activity in the country has resumed and that we don’t need a famine to follow the Covid-19 pandemic. The President made these comments while […]

More >

Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress