13අ ඇති ව්‍යවස්ථාව ෆෙඩරල් ම තමය්
Posted on September 21st, 2016

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

පළාත්වලට මහා ඇමතිවරු පත් කරලා ව්යවස්ථාදායක බලය දීල තවත් නොයෙකුත් බලතලදීල රට බෙදන්න ඉල්ලන්න අවස්තාව දෙන ක්රමයක් ෆෙඩ රල්ම තමය් .ඕක යටතේ තමය පෙරුමාල් ඊලාම් රජය ඇතිකලෙත් අදවාගේ ඉන්දියාව එදා සහයෝගය දුන්නනං එදාම රට ඉවරය මහින්ද 13 ඉවත් නොකළ එක භයානක අඩුවක් දැනුත් එක ගැන කට අරින්නේ නැහැ පළාත් ඇමතිවරු තුන් හාරසීයක් විරුධ්ධවුනත් පළාත් සභා අහෝසි කලොත් එජාපයේ ඉන්න රට ගැන හිතන යමක් දන්නා අයත් එකට කමතිවෙනවා මහින්දට චන්ද වැඩිවෙනවා මහින්ද බය කාටද මහින්ද මේක කරන්වාදනැද්ද උත්තරයක් ඕන වහාම

3 Responses to “13අ ඇති ව්‍යවස්ථාව ෆෙඩරල් ම තමය්”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Being with the Chinese would’ve stopped all these incursions by the christian west and the two faced indians. The
  Chinese are the most powerful nation today. US owe them trillions of dollars. No Chinese, no world sort of
  dependence today. But Sinhala modayas like the worm in a cheeseball don’t these things. So the dhrohiyas got
  rid of them. Of course anti Sinhalese, anti Buddhist, anti Sri Lanka catholic-run UNPatriotic party tell them a
  complete different story and the modayas accept it 100%.
  Traitor alugosu (to Sinhalese only) thambi mudiyanselage jr(at) put us in this hell hole by signing 13 with indians
  who are hell bent on getting rid of the Chinese in the indian ocean. Today 350-long island has chief ministers
  every few hundred yards. Different different mini countries. Jaathi dhrohee xxx.

  Sinhalaya being famous for modayas and dhrohiyas quickly got rid of MR who would’ve made sure Sri Lanka
  stayed in one piece. Now the biggest traitor ever traitor chief die hard catholic token Buddhist pol pot ponil
  wickrama Sinhalakiller is ruling Sri Lanka. Monster wants to destroy Buddhism, Sinhalese race and Sri Lanka for
  good to please his master christian west and his die hard supporters traitor tamils, mussies and the catholics.
  Sinhala modayas don’t understand this simple truth.

 2. plumblossom Says:

  When looking at Sri Lanka’s history, it is extremely obvious that from 600BC to around 1400AD there were three kingdoms, all Sinhala Buddhist, Ruhuna, Pihiti or Rajarata and Maya or Malayarata. Rajarata encompassed today’s North Central, North Western, Northern and even the Central Province. Ruhunu rata encompassed today’s Uva, Eastern and Southern Provinces. The Kandyan Kingdom from 1400AD encompassed most of the island inclusive of today’s Northern and the Eastern Provinces except for the Jaffna Peninsula. Even the Jaffna Peninsula was invaded and occupied by force by Aryachakravarthi (Pandyan) and actually did belong to Rajarata earlier and later the Kandyan Kingdom.

  Today’s provincial boundaries were drawn up by the British colonialists as per their divide and rule policy and the Sinhala people were not consulted when drawing up these provincial boundaries. In the meantime, most Sri Lankan Tamils of today were actually brought over during Dutch and British times to the Jaffna Peninsula and elsewhere to work on tobacco and indigo plantations which were planted extensively in all the colonies since they were much sought after and made a lot of money for the colonialists. Therefore they are recent arrivals and cannot claim homelands or separate states whatsoever.

  The usual practice when a colonial power hands over their former colonies is to hand it over to its original owners. Therefore the British colonialists should hand over the Kandyan Kingdom to the Kandyan Sinhalese from whom they took it by force. Since the Kandyan Kingdom encompassed the North and the East, these provinces too should be handed over to the Kandyan Sinhalese who are its rightful owners. Even the Jaffna Peninsula should be handed over to the Kandyan Sinhalese since it was part of Rajarata and was forcefully occupied by Aryachakravarthi (Pandyan).

  Since this has now been done already, the TNA and other separatist terrorists or the US, UK EU, Canada, Norway, Sweden and India cannot demand that present day Northern or even the Eastern provinces be provided any more powers or be made into federal states since this is totally going against the history and archaeology of the island and totally going against the rights of the Sinhala people who also have fundamental rights to claim the entire island inclusive of the North and the East as their homeland first and foremost. Therefore, the TNA , the separatist terrorists, the US, UK, Norway, Sweden, Canada and India has to respect the history and archaeology of the island and accept that the present day provincial councils are more than sufficient to run the affairs of the provinces. Sri Lanka must be a unitary state and no more powers should be provided to the provincial councils. In fact, when talking about the 13th amendment, the concurrent list subjects must be included in the national list. The provision where two provinces can merge should be deleted. The bogus claim of the North and the East being the homeland of the Tamil speaking people should be deleted. The entire island should be declared the homeland of all its peoples.

  Sinhala people should be resettled in the North in quite a large number if there is to be peace and harmony within the island since Sinhala people have every historical right to live in the North as well as the East. It is only due to ethnic cleansing of the North of Sinhala people by the LTTE and the other separatists that Sinhala people are not at present living in the North. Many thousands of landless elsewhere in the island especially Sinhala people should be provided land in the North since most of the vacant land in the country is in the North and in the East since both these provinces encompass over 28% of the land area of the island. Then only will there be peace since when people mix, there is more harmony. This is the only way towards peace and development in the island.

 3. plumblossom Says:

  Apart from highly commending you for taking legal action against the treacherous CBK (Chaura Rejina) regarding the defamatory and utter lies she keeps repeating to defame her rivals, legal action should be taken against her for stating that she will definitely devolve more powers to provincial Councils within the new constitution. Does this evil woman CBK think she owns Sri Lanka and that she is the one who is going to draw up the new constitution of Sri Lanka (according to the wishes of the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists)? The constitution of Sri Lanka should satisfy first and foremost the majority of people of this island i.e. the Sinhala people and the Sinhala people firstly do not want to draw up a new constitution nor do they want any more powers whatsoever be provided to the provincial councils especially land, police and fiscal or to illegally merge the North and the East.

  Someone has to go to the supreme court and take action against treacherous CBK for suggesting that she will definitely devolve more powers to provincial councils within the yet to be drawn up constitution since this means the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala have already drawn up a constitution to satisfy the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists which is illegal.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress