නාමල්ගේ පෙම්වතිය මාර්ග නීතියක් කඩලා පොලීසියෙන් අල්ලලා..? නාමල්ගේ පෙම්වතිය කවුද..??
Posted on December 16th, 2016

නාමල්  පවසන්නේ තමනට මෙතෙක් පෙම්වතියක් නැති බවත් හැකි නම් පෙම්වතියක් සොයාදෙන ලෙසත්ය.

2 Responses to “නාමල්ගේ පෙම්වතිය මාර්ග නීතියක් කඩලා පොලීසියෙන් අල්ලලා..? නාමල්ගේ පෙම්වතිය කවුද..??”

 1. S.Gonsal Says:

  Most suitable is CBK. marry her and escape to France.

 2. Lorenzo Says:

  WRONG to blame NR. YOHANA RATWATTE is not NR’s GF. She was YR’s GF. YR had many many GFs.

  “http://www.gossiplankanews.com/2016/12/yahana-ratwatte-hi-speed-caught.html#more”

  YASARA was before that.

  “https://www.colombotelegraph.com/index.php/yoshithas-ex-talks-about-the-importance-of-being-a-fashionable-diplomat/”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress