රවීගේ යකඩ මංකොල්ලය!!
Posted on January 24th, 2017

රවීගේ යකඩ මංකොල්ලය!!

One Response to “රවීගේ යකඩ මංකොල්ලය!!”

  1. Christie Says:

    ඔව් ඉතින් සින්හලයන්ට ගහමු පට්ට යන්න.

    ඔය කියන සුලු යකඩ ගේන උන් වයිත්තිලින්ගම්ල වගෙ ඉන්දියානු පරපෝසිතයො.

    සීනි ගේන උන් ඒස්වරන් සහෝදරයො වගෙ ඉන්දියානු පරපෝසිතයො.

    මුන් ඉන්දියාවෙ කන්න නැති දෙමලුන්ට දන්සැල් දෙන්නෙ ඉන්දියානු බිරිතානු අදිරදයෙන් වෙන්වෙලා ඉන්දියානු අදිරදය්ය පටන් ගන්න ඉස්සර ඉඳල.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress