මළ පැන්න හරීන්ට ඔරිජිනල් UNP කාරයෙක් ජනාධිපතිවරණයකට තරඟ කරවන්න බැරි වුණේ ඇයි?
Posted on January 19th, 2018

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider.

One Response to “මළ පැන්න හරීන්ට ඔරිජිනල් UNP කාරයෙක් ජනාධිපතිවරණයකට තරඟ කරවන්න බැරි වුණේ ඇයි?”

  1. Christie Says:

    Be aware of Sirasa. Owned and run by Indian Colonial parasites and their henchmen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress