අද රටේ පවතින තත්වය පිලිබඳ කෙටි නාට්‍යාකට නාට්‍ය රචකයකුට කුඩා තිර රචනාවක සැකිල්ලක්
Posted on March 8th, 2019

Sudath Gunasekara

8.3.2019.

Sirisena: Looking at the world map to find the next county he should visit before expiring his term while dreaming as to how he could become the President for a second term

Rnil W: Scheming and dreaming to oust or eliminate Sirisena to become the President as he knows that he can never get elected by the people as the President of this country and also waiting to fulfil his contract to the West to destroy this country, Sinhala nation and the Buddha Sasana

MR: ????????

TNA: with 16 seats in Parliament  dreaming for the EELAM with International help

JVP: With 6 seats and heads in the dream world waiting for the proletariat to carry them on their shoulders by mass revolution to make Sri Lanka a Communist country as Russia is no more Communist.

SLMS Hakeem: dreaming for the Muslim kingdom in the East where he could reign as Agha Khan of Lanka.

Rchard Badurdeen: Darling of both SLFP and UNP hierachy  dreaming for the Wilpattu Islamic Kingdom, in  the national sanctuary he destroyed

Public Servants: scheming how to get their own things done by going after politicians and picking  up few crumbs like duty free car permits falling from the political table

NGOO: Fattening their bags  and bank accounts in a country where there is no government  fully enjoying the state of anarchy and blatant political bungling by our crazy politicians

Thieves, thugs and drug barrons:  running the country at will, directed and manipulated from abroad while bribing politicians and law enforcing authorities to prevent arrest and punishment

The 33 kotiyak devivaru saha jatiye muradevatavo: okkoma mara ninde, never to wake up until this paradise Island is sunk to the botttom of the Indian Ocean.

Rate Mahajanatawa: Ira besa yanaturu ada re 12 ta monava gananyaida, Sanda besa yanaturu heta dawasa gewaganne kohomada, adu ganane heta udeth apata irawath payaida kiyala hoollamin panatika yanakan ahasa desa balagena innawa.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress